New York, Cambridge University Press, 2022

سیاوش در ایام کودکی مظهر کهنالگوی «یتیم» است. کیخسرو نمادی از قهرمان آرمانی در جستوجوی کهنالگوی «جاودانگی» است و سرنوشت دراز دامن او- که ادامة زندگی سیاوش دیگر قهرمان آرمانی حماسة ایرانیان است- تکاپو و جستوجوی او را در سفری هدفمند به سوی جاودانگی بازنمایی میکند؛ نقطهای که درست محل تلاقی یا تقاطع انسان حماسی و انسان عارف است. «جستوجوگر» به سبب اتفاقات ناگوار زندگی خویش، مجبور به ترک خانه میشود و به اجبار جویای منزل و جایگاهی تازه است تا بتواند در آنجا اصالت خویش را بازیابد.(پیرسون و کیمار، 1392: 69) او «جنگجو» نیست اما برای اهداف خویش خود را به مرز کهنالگوی «جنگجو» نزدیک میکند.

رمان «زیر چتر شیطان» از طریق نفوذ به ذهن و کاویدن درون شخصیت­ها و با تمهیدات مختلف مدرنیستی، پرده از راز آدم­های داستان بر­می­دارد و در نهایت ابعاد گوناگون زندگی مردم جنوب را نشان می­دهد. بر اساس نتايج به دست آمده از آناليز نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمي، ميزان املاح و يون هاي مختلف قبل از تلاقي رودخانة نمکلان به گدارخوش، در رودخانة گدارخوش کمتر بوده، امّا پس از اينکه رودخانة نمکلان به گدارخوش مي پيوندد، ميزان اين املاح و يون ها در رودخانة گدارخوش افزايش معني داري مي يابد. قبل از گناه، مرگ وجود نداشت و مرگ در اثر خوردن میوه ممنوعه به وجود آمد.

يکي از عوامل شوري منابع آب با منشأ طبيعي، وجود لايه هاي تبخيري در حوضه هاي آبريز رودخانه ها است. نتایج مصاحبههای تاریخ شفاهی بهشکل درصد تأثیر هریک از عوامل از زبان بیماران روی نمودارها مشخص شدند. قتل به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علیرضا مظاهری، فرمانده انتظامی استان بر مبنای خبر منتشر شده در دو روز گذشته که مربوط به یک جنازه کشف شده در رودخانه اترک بود، افزود: با پیگیری عوامل انتظامی و ماموران پلیس دو نفر قاتل جنازه کشف شده دستگیر شدند. مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان با اشاره به اینکه طول رودخانه گنجنامه ۴.۵ کیلومتر است، اظهار کرد: مطالعات این رودخانه تقریباً انجام شده اما گزارش نهایی از سوی مشاور ارائه نشده است.

و این همه هلنا پشت پرده­ها/ اگر تو نیستی ـ تنها تو ـ کیستند جز یگانه­ای که آنهمه تکرار از آن زاییده میشود؟ باستانگرایی آتشی بیشتر مربوط به دفترهای نخست شاعر است که روح حماسی بر آن سایه افکنده است. آتشی از عناصر بومی، از جمله واژگان بومی، در دفترهای نخست شعری­اش سود جسته است. پارادوکس یا متناقض­نما یکی از شیوه­های هنری آشنایی­زدایی­ است که از همراه ساختن دو امر متضاد در کنار یکدیگر به وجود می­آید. اکنون آغاز یکی از مراحل بازگشت «سفر قهرمان» با نام «دست نجات از خارج» است و «ممکن است برای بازگرداندن قهرمان از سفر ماوراییاش نیاز به کمک از خارج باشد.

وی اظهار داشت: یکی از ویژگی های نیزارها، پالایش آلودگی آب رودخانه است، نی ها فلزات سنگین آب و خاک را جذب می کنند و با این اقدام، مانع گسترش آلودگی آب به پایین دست می شوند. با توجه به این که بیشتر مطالعات درباره علف کش ها در شرایط بهینه انجام شده است، اطلاعات محدودی درباره رابطه بین کارایی علف کش ها در کنترل علف های هرز و شرایط شوری خاک که از ویژگی های بارز خاک های کشور ما نیز به شمار می رود وجود دارد. با توجه به اینکه این رود در پهنه وسیعی از شمال شرق کشورمان جاری است، نقطه مشخصی برای لوکیشن آن نباید استفاده نمود.

می­توان گفت هر پدیدۀ اجتماعی و طبیعی یا معنوی که موجب سازگاری، همحسی و تعادل میان انسان و جهان گردد، حس زیبایی را برمی­انگیزد و عکس آن حس زشتی را ایجاد میکند. از سویی زیبایی یک امر مطلق نیست و هر فردی با توجه به معیارهای شخصی خود امری را زیبا یا زشت می­داند. اووژنز از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد به اوج خود می­رسد، از اواخر تیر کاملاً کاهش یافته و در مرداد ماه خاتمه می­یابد. در اين پژوهش دبي روزانه، هفتگي و ماهانه بند بهمن، واقع بر رودخانه قره آغاج در بين سال هاي 1348 تا 1385 مورد بررسي قرار گرفته است.

«در سبب ایالت حسن بن زید» آمده است: «فی الجمله درین مصاف ساداتی که خلاص یافته بودند روی به کهستانهای عراق و فرشواذ گر نهادند و متنکّر می نشستند به هر طرف تا مردم دارفو و لپرا از ظلم و ناجوانمردی محمد بن اوس ستوه شدند و به هر وقت ساداتی را که به نواحی ایشان نشسته بودند می دویدند و زهد و علم و ورع ایشان را اعتقاد کردند و گفتند آنچه سیرت مسلمانی است با سادات است» (ابن اسفندیار،1366: 228). مصحح در ذیل «می دویدند» افزوده است: «کذا در الف، سایر نسخ: میدیدند». تفکر به مرگ و دنیای بعد از آن، همیشه همراه با ترس و دلهره بوده است.

خیال­های روستا و طبیعت همیشه با شاعر هستند و در تصویرسازی­های او تأثیر مستقیمی دارند و به-همین دلیل این تصاویر بکر و تازه هستند و زیبایی خاصی به شعر می­بخشند. انسان از همان آغاز زندگی، یعنی از زمانی که اشیاء و امور اطراف خود را درک میکند، زشتی یا زیبایی را نیز می­شناسد. در این پژوهش تغییرات مشخصه های سیلاب ناشی از شکست سد وحدت (قشلاق)، در محل هایی که سطح مقطع رودخانه به دلیل فعالیت های انسان تغییریافته است، موردبررسی قرار گرفت. ماهی کوچولو سعی کرد با رودخانه صحبت کند اما رودخانه به او محل نمی گذاشت و به او می گفت:از من دور شو.

مقاله­ی حاضر کوششی است به منظور واکاوی عناصر زیبایی­شناختی در شعر منوچهر آتشی که در آن نگارندگان برآنند ظرفیت­های زیباشناختی به­کار رفته در شعر وی را با شواهد شعری به طور مستند بررسی کنند. آگوستین بر این باورست که «در هر بدنی کل روح در کل بدن است و در هر بخشی از آن بهطور کامل است. «به­ نظر شکلوفسکی، هنر، ادراک حسی ما را دوباره سازمان می­دهد و در این مسیر، قاعده­های آشنا و ساختارهای به ظاهر ماندگار واقعیت را دگرگون میکند. ترکیبات وصفی همچون «نسیم طاعون»، «چراغ شک» و «چلچله خنجر» نامتناسب به نظر می­رسد؛ «نسیم»، «چراغ» و «چلچله» همواره بار معنایی مثبتی در شعر و ادب داشته­اند و همراه شدن آنها با واژگانی همچون «طاعون»، «شک» و «خنجر» که دارای بار منفی هستند، به نظر مناسب و شایسته نیست.

شور شدن و در واقع تخريب اين رودخانه به معني گسترش بيابانزايي در منطقه تلقي مي گردد، بنابراين با توجه به اهميت موضوع اقدام به مطالعه كيفيت آب اين رودخانه گرديد. ارزيابي کيفيت آب بر مبناي مجموعه اي از شاخص هاي فيزيکي، شيميايي، زيستي و راديواکتيو انجام مي گيرد و اهميت زيادي براي مصارف انساني آن دارد. مطالعات اخير اهميت روش توسعه فضاي فاز (PSR) به روش تاخير زماني را به عنوان روشي براي شناسايي آشوب (Chaos) به اثبات رسانده است. قابل تحلیل و اثبات است. پس در اینجا «منزلت و عظمی» بی معناست و درست «منزلت عظمی» است. رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به فاز دو پتروشیمی بیان کرد: از ابتدا پیگیر فازهای توسعهای پتروشیمی بودهایم و پس از پیگیری این مسئله شاهد چارهجویی آن از جانب مدیرعامل این مجموعه بودیم.

دریاچه ی نئور در شهرستان اردبیل به دلیل انباشت زباله های غیر قابل تجزیه توسط گردشگران و ورود پساب ­ها به آن سبب افزایش BOD و افزایش بیش از حد املاح گردیده که در نهایت منجر به مرگ و میر انبوه جمعیت گاماروس آب شیرین شده است(عظیمی و آسیایی زاده 1396). سایر محققان اثرات کشنده گی مواد آلاینده را بر روی گاماروس های مصب(G.fossau,duebeni) را مورد آزمایش قرار دادند، آن­ها دریافتند که شاخص های کیفی آب مانند اکسیژن محلول، pH و کل املاح جامد به شدت تنزل یافتند(18،21).دریاچه ی نئور اردبیل بزرگ ترین دریاچه ی آب شیرین دایمی می باشد که دارای پوشش­های گیاهی متنوعی بوده و جمعیت جانوری ماکروسکوپی از جمله گاماروس آب شیرین(Gammarus fasciatus) را در خود جای داده است و فضای مناسبی را برای جمعیت ماهیان قزل آلا و پرندگان مهاجر فراهم می نماید.

اگر آب رودخانه کدر و سریع باشد، به معنای ناامنی و تردید است. بدين منظور، عدم قطعيت هاي بارگذاري (سيل طراحي) و مقاومت (ظرفيت هيدروليكي رودخانه) تحليل و با استفاده از نتايج آنها، تحليل قابليت اعتماد سيستم كنترل سيل انجام شده است. واسنجي مدل به وسيله نقشه برداري از کانال رودخانه، نمونه برداري از بستر، اندازه گيري تراز سطح آب دريا و اندازه گيري سرعت در مقطع رودخانه انجام گرفت. وی هدف از نصب حفاظ بر روی پل رودخانه اترک در محدوده شیرکوه این شهرستان را ایمنی، حفاظت و جلوگیری از بروز حوادث ناخوشایند عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مکان تفریحی کوهستان پارک شیرکوه در این مسیر قرار گرفته و شاهد تردد بسیاری از شهروندان در این محور هستیم نصب این پل امنیت بیشتر را به همراه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید