23)صدا چگونه تولید می شود ؟

سی تیر نام یکی از اصیلترین محلههای پایتخت است که به دلیل قیام مردم در تاریخ سی تیر سال ۱۳۳۱، از خیابان قوامالسلطنه به این اسم تغییر یافت. مسئولینی که با تصمیمات نسنجیده و یا کوتاهیهای خود باعث تکرار خشکاندن زایندهرود و گاوخونی پس از تاریخ تصویب این مصوبات شدهاند، باید در برابر مراجع ذیصلاح پاسخگو باشند. در بعد خارجی باید قسمی عمل صورت گیرد که همسایگان افغانستان بصورت جمع در برابر افغانستان قرار گرفته نتوانند.

زیرا زمانیکه دولت افغانستان خواهان حل مساله آب با سایر همسایه خود گردد، کشورهای همسایه از مهاجرین افغانستان به عنوان ابزار فشار در برابر افغانستان استفاده کرده نتوانند. یعنی با استفاده از زمینههای حوزه آمو، نرخ وابسته گی افغانستان از ناحیه مهاجرین به کشورهای همسایه طوری کاهش داده شود که از مهاجرین به عنوان ابزار فشار علیه دولت افغانستان استفاده صورت گرفته نتواند. چرا به پارک ساحلی آفتاب مشهد لقب بزگترین مجموعه طبقاتی آبی دنیا را داده اند؟ این پارک با مساحت ۲۴ هزار متر مربع و وجود امکاناتی مانند زمین بازی کودکان، زمین اسکیت و دوچرخه، نیمکتهای فراوان و سرویسهای بهداشتی، گزینه دیگری برای گذراندن تعطیلی پایان هفته است.

در ایستگاه فرهنگسرا از قطار پیاده شوید و سپس تاکسیهای پارک را سوار شده و جلوی ورودی پارک پیاده شوید. در نتیجه باید گفت که رودخانه آمو ظرفیت بزرگی را در عرصه های کشاورزی و صنعت برق دارا بوده و برای طرح دیپلوماسی آب افغانستان از ارزش بی نهایت زیاد برخوردار میباشد. افغانستان در قدم اول باید متوجه طرح و اجرای سیاست آب در برابر جوانبی باشد که میزان وابسته گی به آن جوانب کم باشد. زیرا میزان وابسته گی افغانستان به کشور های آسیای میانه به تناسب ایران و پاکستان کم بوده و کشور های آسیای میانه از ناحیه امنیتی نیز برای افغانستان به پیمانه ایران وپاکستان مشکل آفرین نیستند.

من در اینجا صرف به وضعیت آب در پاکستان و ارزش آبهای افغانستان برای پاکستان مختصراً اشاره می کنم تا از اینطریق اهمیت و برنده گی دیپلوماسی آب را در برابر پاکستان را به نمایش بگذارم. از آنجمله می توان زمین های بین اصفهان و نائین، نائین و یزد، کرمان و انار، بم و زاهدان، زاهدان و زابل (لوتک) و همچنین عباس آباد سر راه مشهد و غیره را نام یرد.

گیاهان اصلی این خاک ها را علفها و بوته ها تشکیل می دهند، با وجود این در ته دره ها درختانی مانند زبان گنجشک، بلوط و غیره نیز می رویند. اين رودخانه ها از دامنه هاى جنوبى هندوکش ورشته کوه هاى بابا وسفيدکوه سرچشمه گرفته وپس ازطى مسافتى تقريباً٤٦٠ کيلومتردرداخل خاک افغانستان واردخاک پاکستان شده و بلآخره در رودخانه سند ميريزند. و یا در رابطه به آب هیرمند افغانستان در نواحی این رودخانه دارای بیابان های وسیع برای آبیاری و کشاورزی میباشد که در این عرصه بهترین کمک را به افغانستان، پاکستان کرده می تواند.

طوری که ظرفیت ذخیره های آب را که در آنسوی مرز با افغانستان برای ذخیره آب هیرمند احداث شده بود از 0.7 ملیارد مترمکعب به 1 ملیارد متر مکعب و تعداد این ذخیره ها را از سه به چهار ذخیره آب ازدیاد بخشیده است. آخرین قرارداد بین افغانستان و ایران در زمان صدارت محمد موسی شفیق در رابطه به آب هیرمند منعقد گردیده است. کمبود ذخایر آب به مثابه فشاریست که همواره ذهن سیاسی- اقتصادی پاکستان را تخریش کرده و حکومات نظامی و غیر نظامی این کشور را در اختلاف زمان به چالش های جدی فرا خوانده است.

به نظر میرسد نام روستای خور به جهت داشتن آب و هوای خوب و مناسب، ابتدا خوب یا خرداد بوده که با مرور زمان به خور تبدیل شده است. تامین آب موردنياز شهرزاهدان با جمعيت تخميناً يک ميليونى آن از ذخيره هاى آب هیرمند، برخلاف مواد موافقتنامه تقسيم آب هیرمند ميان ايران وافغانستان است ، زيرا درهيچ ماده يا مواد آن افغانستان تعهدى به ايران نسپرده تا آب موردنياز مرکزاستان سيستان و بلوچستان وبخصوص شهرزاهدان را از رودخانه هیرمند تهيه کند.

بناءً هرگاه دولت افغانستان قرارداد سد سازی روی رودخانه آمو را با ایران منعقد سازد در اینصورت منافغ اقتصادی به این کشور اجازه نخواهد داد که در تبانی با کشورهای مسیر رودخانه آمو، در برابر افغانستان قرار گیرد. وی با بیان اینکه وجود سازههای مختلف روی رودخانه کارون یکی از مهمترین عوامل ترسیب (تهنشینی) در این رودخانه است، افزود: رژیم و قدرت جریان در رودخانه کارون و وجود سازههای مختلف روی آن به شکلی است که هر میزان لایروبی در کارون انجام شود، مجددا رسوبگذاری رخ خواهد داد و همواره در این رودخانه، شدت رسوبگذاری بالا است.

ج: تعین حقآبه ایران با در نظرداشت دو موضوع ذکر شده در بالا. نکات مهمی که میخواهم در آخر این مبحث بیان کنم اینست که اجرای موارد ذکر شده در بالا زمانی میسر خواهد شد، که اولاً افغانستان سطح وابسته گی خود را به ایران کاهش دهد. اختلاف ارتفاع سطح تا کف پارک، ۵۵ متر و دارای شیبی بین ۱۰ تا ۳۵ درجه است. به مقطع عمودی خاک از سطح زمین تا سنگ بستر که افق های مختلف خاک در آن قابل مشاهده می باشد، نیم رخ خاک می گویند.معمولا در نیمرخ خاک، افق های زیروجود دارد. جریان آب این حوزه آبی در نهایت به خاک پاکستان سرازیر می شود.

ذخایر آبی پاکستان از لحاظ جغرافیایی مرهون منابع آبی همسایگان شرقی- غربی اش بوده و این در حالیست که سکتور زراعت در این کشور از جمله نهاد های اساسی اقتصادی محسوب میشود. زیرا میزان وابسته گی افغانستان به پاکستان خیلی ها بلند بوده و در میان مدت امکان رفع آن بعید به نظر میرسد. دولت افغانستان باید بادرنظرداشت حقوق قانونی خود و میزان استفاده کشور های مسیر رودخانه آمو، طرح های استفاده از آب رودخانه آمو را پی ریزی کرده و در جهت اجرای آن اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید