پیغان رحیم، نبوی لیلی، حسینی محمدرضا

سطح دريای خزر 28 متر پايين تر از سطح دريای آزاد قرار دارد, يعنی اگر روزی به دريای آزاد وصل شود بخش جلگه ای استانهای گيلان و مازندران تماما زير آب می روند, حداکثر عمق آن 980 متر و مساحت آن 737 هزار کيلومتر مربع می باشد, طول خطوط ساحلی (محيط) خزر 6400 کيلومتر است که 992 کيلومتر آن شامل سواحل شمال ايران می شود. رودخانۀ شفارود ۹/۳۴۹ کیلومتر مربع مساحت دارد. قلعه آغشت در غرب روستا قرار دارد. یکی از ارتفاعات ترکیه موسوم به مین گول داغ یا بین گل داغ(هزار برکه) با ارتفاع ۳۱۵۲ متر در جنوب ارزروم نزدیک سرچشمه فرات که ابتدا به طرف شمال غربی و بعد به طرف شمال شرقی به راه می افتد و از جنوب و مشرق و شمال شرق کوهی به نام پالان دوکن با ارتفاع ۳۱۳۵ متر که در جنوب ارزروم واقع است، میگذرد و پس از گذشتن از مشرق حسن قلعه به طرف مشرق به جریان می افتد و از جنوب ارتفاعات قارص و شمال کوه های آرارات بزرگ با جذب شاخه های متعدد جریان خود را ادامه و وارد جلگه ایروان در خاک ارمنستان شوروری میگردد.

همانطور که در شکل 6 مشخص است، پیوستگی اول از نمونه 1 تا 19 (مسافت حدود 50/18 کیلومتر) ادامه دارد که اندازه ذرات به تدریج کاهش مییابد. خود پالایی به فعل و انفعالات و فرآیندهایی گفته می شود که به صورت طبیعی در یک منبع آبی رخ می دهـد و در نتیجـه ی آن میزان آلودگی وارد به آب تا رسیدن به حد مطلوب و استاندارد کاهش پیدا می کند. این رودخانه پس از رسیدن به جلگه تغییر جهت میدهد و در مسیری کاملا شمال شرقی تا رسیدن به دریای خزر به حرکت خود ادامه میدهد و در نتیجه به دریای خزر سرازیر میگردد.

رودخانه شفارود در منطقۀ کوهستانی در مسیری تقریباً غربی شرقی جریان دارد. آبراهۀ اصلی ۹۴/۴۴ کیلومتر طول دارد. این رودخانۀ آبی از آبادیهای بسیاری عبور میکند و در طول مسیر خود تشنگان بسیاری را سیراب میکند و از هر کجا که عبور میکند ردپای خود را بر جا میگذارد و سبب میشود آبی وجودش به سبزی حیات زمینها و آبادیهای اطرافش بدل شود. رژیم این رودخانه برفی بارانی است. همچنین پل تاریخی پونل بر روی این رودخانه قرار گرفته است. علاوه بر مسیر طولانیای که این رودخانه میپیماید و آبادیهای بسیاری که در طول این مسیر بلند سیراب میسازد باید اضافه کرد که ایستگاه آبشناسی پونل نیز در این حوضۀ آبریز واقع شده است.

بنابراین این امکان وجود دارد که آب با DO در طول روز اشباع شده باشد اما در شب به دلیل رشد جلبک ها شرایط بی هوازی رخ دهد. رسوب(ته نشینی):اگر سرعت رود کمتر از سرعت فرسایش ذرات باشد،ترسیب رخ می دهد که خود دو امکان را پدید می آورد. اجاره آپارتمان ارزان در کراچی، از طریق سایت OLX امکان پذیر است. همچنین اگر دختری خواب ببیند با یكی از دوستان خود شنا می كند نشانه آن است كه با رفتار جذاب خود مورد علاقة دیگران قرار می گیرد. قراردادند،نتایج نشان داد حداکثر توان خودپالایی در بازه های مورد بررسی،مربوط به بازه دوم در بهمن ماه و حداقل آن مربـوط بـه بازه اول و در آبان ماه می باشد.

اسـتان خوزسـتان در جنـوب غـرب ایـران بـا مساحتی حدود 64236 کیلومتر مربع در کنار خلیج فارس و اروند رود قرار دارد.رقوم جلگه خوزسـتان در حـدود شوشـتر کـه رود کارون از سد گتوند میگذرد بالاتر از 50 متر از سطح دریا و بتدریج به سمت جنوب کاهش میابد تا اینکه در بندر قیر به حـدود 22 متر,در اهواز به حدود 15 متر,در ناحیه طرح توسعه نیشکر به حدود 1-9 متر, در دارخویین به حدود 4 متر و در انتها بـه حـدود 2 متر از سطح دریا میرسد.شیب متوسط جلگه نیز از شوشتر تا بند قیر در امتداد متوسط رودخانه حدود 0/8در هـزار,از بنـد قیـر تـا اهواز 0/1 در هزار و از اهواز تا بهمنشیر و حفار حدود 0/008 در هزار میباشد.مساحت دشـتهای جلگـه خوزسـتان 6935 کیلـومتر مربع است.بارندگی کم,تبخیر زیاد,آبیاری بی رویه,شیب کم اراضی دشتها,بافت خاک سنگین,قابلیت نفوذ کم و عدم وجود زهکـش های طبیعی از عوامل اصلی شور شدن اراضی منطقـه است.خوزسـتان از شـمال و شـرق بـه بـه رشـته کوههـای زاگـرس منتهـی میشود.استان خوزستان توسط حوضـه هـای کـارون بزرگ(کـارون و دز) جراحـی و زهـره و کرخـه و مـرزی غـرب پوشـانده شـده است.مقادیر آبدهی حوضـه هـای فـوق در اسـتان خوزسـتان بترتیـب 7366،2077/3 255/7 و 40/2 متـر مکعـب گـزارش شـده است.بسیاری از اراضی موجود در حاشیه ی این رودخانه به وسیله ی آن آبیاری می شوند و این خود دلیلی برای بررسی کیفـی آب این رودخانه می باشد از آنجا که عملکرد محصولات کشاورزی بستگی زیادی به کیفیـت آب آبیـاری دارند،شـناخت الگـوی کشـت مناسب با کیفیت آب ،تأثیر مهمی بر سود اقتصادی، مصرف آب و سایر نهاده های کشاورزی خواهد داشت.منطقه×مورد×مطالعـه×در× این×تحقیق×در ×پایین×دست ×محل×اتصال×رودخانه×دز×به رودخانه×کارون ×و×شامل ×بازه ×های×ملاثانی×تا×اهواز×و×اهـواز×تـا×فارسـیات×مـی× باشد،در شکل زیر موقعیت ایستگاه های هیدرومتری نشان داده شده است.در این پژوهش به بررسی توان خودپـالایی رودخانـه ی کارون در بازه ی ملاثانی تا فارسیات و در سال آبی 92-93 پرداخته شده است.

تعداد آبشارهای کوچک بسته به سطح آب در زمان های مختلف سال بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ آبشار می باشد. رودخانهها رگهای حیات هستند و به آب محتاج. اگر آب نباشد ابتدا زیباییها فرو میریزند و سپس با از بین رفتن زیباییها اصلِ زیبایی بخش یعنی حیات نیز از طبیعت رخت بر میبندد و محو میشود. به علاوه از رودخانۀ شفارود، رودخانههای بسیاری در جلگه منشعب میشوند و سرانجام به دریای خزر میریزند. با این سدسازیهای ترکیه، ارسِ نیمهجان به ارمنستان میرسد تا با عبور از این کشور وارد ایران شود و پس از آن، در آذربایجان به رود کورا میپیوندد و در دریای خزر از خروش باز میایستد.

نمونه برداری از ماهیان رودخانه تجن به روش Electrofishing و با استفاده از تور پره چشمه ریز، در 11 ایستگاه و بصورت ماهانه، طی سال های 93-1392 صورت گرفت.در این رودخانه 35 گونه ماهی شناسایی شده که متعلق به 13 خانواده شامل: مارماهیان دهان گرد خزر (Petromyzontidae)، کپور ماهیان (Cyprinidae)، سگ ماهیان جویباری (Cobitidae)، سگ ماهیان جویباری (Nemacheilidae)، آزاد ماهیان (Salmonidae)، گاو ماهیان (Gobiidae)، کفال ماهیان (Mugilidae)، شیشه ماهیان (Atherinidae)، نی ماهیان (Sygnathidae)، سه خاره ماهیان (Gastrostaeidae)، گامبوزیا ماهیان (Poecilidae)، شگ ماهیان (Clupeidae) و اردک ماهیان (Esocidae) بودند.

کمپینگ درواقع یک فعالیت تفریحی در دل طبیعت و در فضای باز است، این فعالیت در جایی که کیلومتر ها از خانه خودتان فاصله دارد و در طی سفر انجام میشود. پس از تماشای این جاذبهها، اگر قصد خرید سوغات از این دیار را دارید، راهی بازار امام رضا شوید و از صنایع دستی آن که ساخته هنر دست مردمان شهر مشهد است، خریداری نمایید. زبان اردو زبان پاکستانی و زبان مشترک این کشور است، اما انگلیسی زبان رسمی است که در قانون اساسی پاکستان و در تجارت و همچنین طبقه خاص و تحصیل کرده و شهری و بسیاری از دانشگاهها به کار برده میشود.

متاسفانه این میزان در سنوات و سدههای بعد کاهش پیدا کرده و امروز به مرحله تهدیدآمیزی رسیده است. به عبارت دیگر به مقادیری از آلودگی که مـی تواند وارد رودخانه شود و رودخانه توانایی پذیرش و کاهش اثر آن را داشته باشد توان خودپالایی گفته می شود .در این پـژوهش بـه بررسی توان خود پالایی رودخانه کارون در سال آبی 92-93 در فاصله بین ایستگاه های ملاثانی تـا فارسـیات پرداختـه شـد،نتایج نشان داد بیشترین میزان خودپالایی در تیر ماه و در بازه ملاثانی تا اهواز و حداقل میزان خود پالایی در بازه اهـواز تـا فارسـیات،در آذر ماه می باشد.

توانایی یک جریان یا رودخانه در هضم آلودگی و بازیابی کیفیت اولیه رودخانه را قدرت خودپالایی رودخانه می گویند. در این تحقیق به بررسی کیفیت آب بخشی از رودخانه ی کارون پرداخته شـده است. ذرات جامد معلق که به طور گسترده ای با تقاضای اکسیزن در ارتباط هستند به دلیل ته نشینی برطرف خواهد شد و بنابراین کیفیت آب جریان پایین دست افزایش می یابد. عمل رقیق سازی،رسوب(ته نشینی)،اکسیداسیون،کاهش،درجه ی حرارت،نور خورشید.

به علت ذرات جامد ته نشین شده تجزیه غیر هوازی ممکن است روی دهد. اکسیداسیون:مواد آلی موجود در پساب به وسیله ی باکتری های هوازی اکسیده می شود که از اکسیژن محلول در آب استفاده می کنند و تا اکسیده شدن کامل مواد آلی ادامه پیدا می کنند. کاهش:که به علت هیدرولیز شدن مواد آلی به صورت بیولوژیکی یا به صوت شیمیایی رود می دهد.باکتری های غیر هوازی مواد آلی را به مایعات و گازها تجزیه می کنند و ثبات نهایی شان را به وسیله ی اکسیداسیون تسهیل می کنند.

توسعه ی روز افزون جمعیت و در پی آن افزایش فعالیت های کشاورزی و صنعتی و نیز افزایش حجم فاضلاب ها و پساب های شهری موجب آلودگی منابع آب موجود شده است،یکی از مهم ترین منابع آب قابل استفاده رودخانه ها می باشند میزان آلاینده های قابل پالایش برای هر رودخانه متفاوت و متغیر است و بسته به نوع و تعداد منابع آلاینده و شرایط رودخانه می باشد.منابع آلاینده می توانند به صورت نقطه ای مانند پساب های شهری و صنعتی و یا غیر نقطه ای همانند زه آب های کشاورزی باشند.

دیدگاهتان را بنویسید