پاسخ سوالات درس به درس علوم دوم ابتدایی

اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته، بخورد تا به ابد زنده ماند. بموجب اطلاعاتی که از نشریات خارجه بدست آمده میتوان نتایج ذیل را اخذ کرد: پروانهء کرم خاردار در موقع شب پرواز کرده و روزها در مزارع پنبه و پائین علفهای هرز و غیره پنهان میشود. بر اساس نتایج بدست آمده فاکتور شوری و عمق آب بر روی تراکم ماکروبنتوزها اثر معنیداری داشت؛ اما فاکتور pH بر روی تراکم و تنوع اثری معنیداری نداشت. تفسیر: رخساره گراول غنی از قطعه دارای طبقهبندی تدریجی معکوس به صورت نهشته حاصل از جریانهای خرده دار با تحرک پایین و چسبندگی بالا بر جای گذاشته شده است.

نتایج حاصل نشان داد که مدل تلفیقی BN-ARMA به طور قابل ملاحظهای دقت مدلسازی را افزایش داده و خطای پیشبینی را از ( ) 303/45 به ( ) 021/15 کاهش داد. بدین منظور در مطالعه حاضر برای پیشبینی جریان ماهانه رودخانه بختیاری، در دوره آماری 1395-1334، از مدلهای سری-زمانی خطی (ARMA)، مدل هوشمند شبکه بیزین (BN) و مدل تلفیقی BN-ARMA استفاده شد. شناسايي و تعيين مقدار سموم با استفاده از دستگاه TLC Scanner در حد (part per billion)ppm انجام گرديد.يافته ها: بقاياي حشره كش هاي انتخابي مالاتيون و ديازينون در آب هر سه رودخانه در فصول بهار و تابستان موجود است و در ساير فصول مقادير بسيار جزيي بود و يا اصلا وجود نداشت.

تعيين مقدار حشره كش هاي فسفره مصرفي كه در حاشيه رودخانه ها در مزارع به كار مي رود مي تواند در جلوگيري از مسموميت هاي احتمالي و آلودگي اكوسيستم آبي نقش مهمي داشته باشد.مواد و روش ها: اين بررسي به صورت مورد- شاهد بر روي آب هاي سه رودخانه دايمي استان بوشهر و آب لوله كشي شهر بوشهر به عنوان شاهد در ماه هاي مختلف سال هاي 84-1383 انجام شد و مجموعا 216 نمونه آزمايش گرديد. در سال ۱۳۳۱ دو طرف با وساطت امریکا کمیسیون جدیدی را برای این منظور تأسیس کردند که به «کمیسیون دلتای رود هیرمند» معروف شد.

نمونهبرداری از رسوبات به مدت یک سال (تیر 1391 تا خرداد 1392) بهصورت ماهانه در 5 ایستگاه شامل دو ایستگاه در قسمت بالایی مصب، یک ایستگاه در دهانه مصب و دو ایستگاه در قسمت پایینی مصب و با سه تکرار با کمک نمونهبردار گرب ون وین با سطح مقطع 1/0 مترمربع انجام شد. برای مدلسازی جریان ماهانه رودخانه با استفاده از مدل BN از حافظههای دبی یک ماه قبل، دو ماه قبل تا پنج ماه قبل استفاده شد. جهت ارزیابی تنوع، غالبیت و غنای ماکروینتوزها منطقه موردمطالعه از شاخص شانون وینر، شاخص سیمپسون و شاخص مارگالف استفاده گردید.

عملکرد مدلهای توسعه یافته براساس شاخصهای آماری جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، ضریب همبستگی (CC) و آماره کلینگ- گوپتا (KGE) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بهطور میانگین بیشترین توده زنده در ماه مرداد (61/1 گرم در مترمربع)، کمترین توده زنده در ماه اسفند (03/0 گرم در مترمربع) بود. امروز نه تنها دما در این حوضه افزایش یافته، از سوی دیگر شاهد کاهش میزان بارش ها به صورت جزئی و تغییر الگوی زمانی، مکانی و نوع بارش ها هستیم، اما به صراحت می گویم این عوامل موجب خشکی رودخانه زاینده رود نشده است.

او افزود: متصرفان با تخریب سازهها و مستحدثات در این منطقه، وضعیت رودخانه و بستر و حریم آن را به حالت قبل تغییر دادند و قانون در این زمینه محکم و استوار است و بدون اغماض و چشم پوشی در روزهای آینده با مابقی سازههای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه برخورد خواهد کرد. بدری به عزم جدی دولت و قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان و متصرفان حریم رودخانهها اشاره و گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی، قرارگاه صیانت از بیت المال، دستگاههای ناظر و بازرسی و همه ارگانها و سازمانهای نظارتی با موضوع اجرای دستور ویژه رییس جمهوری و رییس قوه قضائیه در خصوص آزادسازی بستر و حریم رودخانهها پای کار هستند تا قانون دراین زمینه اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،به نقل از روابط عمومی آب منطقهای فارس، سیاوش بدری گفت: این اقدام داوطلبانه و خودجوش متصرفان بسیار امید بخش و قابل ستایش است و اقدام یاد شده در پی اعزام تیم سه نفره رفع تصرفات و رهاسازی بستر و حریم رودخانههای شهرستان سپیدان و تخریب مستحداثات غیر مجاز در بستر رودخانههای ملای اردکان و چله گاه رقم خورد. کرامتالله کریمی مزیدی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای فارس هم گفت: اجرای احکام و دستورات قضایی اخذ شده در خصوص آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانهها از صبح یکشنبه پانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ آغاز شد و تا کنون نزدیک به ۱۰ هکتار از بستر و حریم رودخانه چله گاه به طول حدود چهار کیلومتر رهاسازی شده است.

مسببان استقرار فولاد در اصفهان مواخذه شوند وی افزود: به جز سدسازی در خصوص جانمایی صنایع توسعهای نیز دچار مشکل هستیم. مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان فارس گفت: در خصوص مقابله با ساخت و سازها و تغییر کاربریهای غیرمجاز در شهرستان سپیدان در گام نخست تخریب سازههای دولتی در حاشیه رودخانه چله گاه آغاز شد و سازههای متعلق به نهادهای دولتی در حاشیه این رودخانه تخریب شد تا شهروندان نیز اقدامات لازم برای تخریب داوطلبانه سازههای غیر مجاز را انجام دهند. مهدی مرتضوی، باستانشناس حوزه شهر سوخته درباره وجود سیستم سیاسی این شهر گفت: در صورتی میتوان در مورد سیاست در دوران باستان صحبت کرد که شواهد اداری یافته باشید، در شهر سوخته این شواهد کشف شده است، مهرهای اداری از شواهد کشف شده هستند که نوعی امضای افراد و بازرگانان بوده است.

کریمی مزیدی گفت: به همه دستگاههای اجرایی و افراد حقیقی که به بستر و حریم رودخانههای سراسر استان تجاوز کرده و ساخت و ساز کرده اند هشدار داده شده و بهتر است این افراد شخصا اقدام به رهاسازی متصرفات غیر مجاز کنند، در غیر اینصورت با اخذ دستور قضایی اقدام لازم انجام و متصرف به دستگاه قضایی معرفی میشود. به گفته او، تاکنون چهار هکتار از اراضی مربوط به این نهادها و همچنین تعدادی دیگر از اراضی تصرف شده مربوط به سایر افراد حقیقی رفع تصرف شده است. ضمنا قزل آلای رنگین کمان از گونه های بومی رودخانه نمرود نمی باشد بلکه از طریق کانال خروجی کارگاه تکثیر و پرورش وارد رودخانه شده است و با توجه به شرایط مناسب محیطی توانسته است در این منطقه زندگی کند.

استنباط می گردد که منطقه مورد مطالعه طبق تقسیم بندی Holcik- Hensel جز ناحیه Sub Mountain Zone به حساب آید که شامل مناطق ماهیان زرده، ماهیان باله بلند و قزل آلا است. ماهی خیاطه (1782، (BlochAlburnoides bipunctatus، سیاه ماهی (1844، (ValenciennesCapoeta aculeate، سیاه ماهی (1842، (ValenciennesCapoeta damascina، ماهی سفید (1758، (LinnaeusLeuciscus cephalus، سگ ماهی (1934، (DerzhavinNemacheilus bergianus و قزل آلای رنگین کمان (1792، (WalbaumOncorhynchus mykiss. 1) جنسی از حشرات هی منو پتر نیش دار از خانوادهء وِسپیده و آن زنبوری است طویل با شکم بیضی برنگ سیاه یا اسمر.

دیدگاهتان را بنویسید