همه چیز درباره ایالات متحده آمریکا – کجارو

محمدعلی شفیعی نیز گفت: کتاب «امریکا تور وداع» به مقایسه مورد به مورد امپراتوری روم با آمریکا پرداخته است. کتاب پنجم هم به حیاط خلوت امریکا در قاره آمریکای جنوبی پرداخته است. موزه هوا و فضا در واشنگتن دی سی است و برای دوستداران هوا و فضا تصویرگر بهشت است. این دولت به خاطر وسعت منافعی که در مناطق مختلف جهان دارد و قابلیت های گوناگونی که از آن ها برخوردار است، از یک سو ناگزیر خواهد بود تا از وجوه مختلف قدرت برای حفاظت از منافع خود استفاده کند و از سوی دیگر قابلیت­های وسیع آن نیز این امکان را در سطحی وسیع فراهم می آورد.

پس از یازدهم سپتامبر، گرایشها شدیدتر هم شد. در سال ۲۰۰۵، طوفان کاترینا تمام ایالت های علف کوست جنوبی را در هم نوردید، و با تخریب بسیار بیش از هزار کشته بر جای گذاشت. این همان انقلابی است که آمریکائیها میخواستند نباشد، میخواستند نابود شود، میخواستند ضعیف شود، به خودشان وعده میدادند که تا چند ماه دیگر از بین خواهد رفت. نمونهی دیگر از پیشرفت ملت ایران این است که ما ملت ایران، امروز از لحاظ قدرت سیاسی، از لحاظ قدرت تأثیرگذاری بر تحولات دنیا و حضور در فعل و انفعالات منطقهی خودمان، بلکه دیگر مناطق جهان، از اول انقلاب بمراتب قویتریم.

کشور به رغم دشمن، از همهی ابعاد پیشرفت کرد و آباد شد. همهی تحلیلگران دنیا میدانند که امریکا امروز با سراسیمگی دنبال راهی میگردد که آبرومندانه از عراق خارج شود. یکی دیگر از نشانههای این تحول اساسیای که در نقشهی دنیا انسان احساس میکند، افول وجههی آمریکاست. در عراق وضعشان آنجوری شد؛ در افغانستان روزبهروز وضعشان بدتر شده است؛ در سیاستهای خاورمیانهایشان شکست خوردند؛ در جنگ سیوسه روزه، عاملشان که رژیم صهیونیستی است، شکست خورد؛ در جنگ بیست و دو روزه، عاملشان که رژیم صهیونیستی است، نتوانست در مقابل یک میلیون و اندی انسان بیدفاع کاری از پیش ببرد.

یک دولتِ طرفدار ظلم، طرفدار جنگ، طرفدار انباشت تسلیحات، طرفدار سلطهی بر ملتها، طرفدار زورگوئی، دخالت در همه جا، یک چنین عنوانی پیدا کرده؛ این هم یکی از نشانههاست. امروز این وجهه به طور کامل از بین رفته است؛ یعنی آمریکا به عنوان یک متهم در دنیا مطرح است. در این نقشه کلمه آمریکا روی منطقه برزیل کنونی نقش بسته است، یعنی منطقهای که وسپوچی اکتشافات خود را از آنجا آغاز کرد.

همهی واقعیتهای منطقهی ما نشاندهندهی این است که آمریکا در اهداف خود در این منطقه و در بیرون این منطقه شکست خورده است. هشت سال همهی دنیا متّفق شدند علیه ما و با ما جنگیدند؛ این یک واقعیّتی است، همهی دنیا! از لحاظ موقعیت منطقی و فکری آمریکا: بالاخره یک دولت و یک ملت متکی است به آن فکر و منطقی که ارائه میدهد. واقعاً یکی از مشکلات اساسی آمریکا این است؛ این مشکل به پَروپای سیاستمداران آمریکا هم پیچیده؛ حسابی درگیرند. بعد از حوادث شمال آفریقا و مسئلهی مصر، رژیم صهیونیستی بشدت تضعیف شده است؛ هم از درون دچار مشکل است، هم از بیرون مشکلات بینهایتی دارد.

پل بلوریج یک راه ارتباطی و یکی از مکان های دیدنی آمریکا است. آمریکائیها میگفتند ما یک اصولی داریم – به قول خودشان – ارزشهائی داریم؛ ارزشهای آمریکائی. دشمنی که در مقابل ما است، آن مسئلهی حقوق بشرش، آن مسئلهی دموکراسیاش، آن مسئلهی تروریسمش، آن مسئلهی ایجاد امنیّتش، آن مسئلهی صلح؛ میگفتند ما میجنگیم برای صلح؛ کو صلح؟ این سیاستمدارِ درمانده و حیرتزده اعتراف میکند و میگوید امروز پشت مرزهای ما خمینی خیمه زده است! یک سیاستمدارِ کهنهکارِ شناختهشدهی آمریکائی هم که ما با وضع او کاملاً آشنا هستیم، در یک جلسهای مقایسه میکند آمریکای 2001 میلادی را با آمریکای 2011، میگوید – که این حرفها همه مال همین دو سه ماه اخیر است – کدام دیوانهای وضعیت آمریکای ابرقدرتِ اول هزاره را به شرائط رقتبار آمریکا در سال 2011 – سال گذشتهی میلادی – تبدیل کرده است؟

در همهی دنیا یک چنین حالتی بود. اگر امروز دولتهای منطقهی ما و دولتهای دیگر جرأت کنند و یک روزی را به عنوان روز برائت و نفرت از دولت آمریکا معین کنند و به مردم بگویند در این روز بیائید راهپیمائی کنید، بزرگترین راهپیمائی تاریخ در دنیا اتفاق خواهد افتاد! برای یک نظام و یک رژیم سیاسی، ضعف حقیقی و افول قدرت وقتی شروع میشود که این رژیم و این نظام، استدلال سیاسی و قانعکنندهی برای کار خود، و حقانیت سیاسی خود را از دست بدهد. یکی از رؤسای رژیم جعلی صهیونیستی، که دشمن شمارهی یک ملت ایران و انقلاب ایران است، اعتراف میکند و میگوید – اینها عین عبارت اوست – امروز یک نیروی قدرتمندی وجود دارد که در خلاف جهت هدفهای ما پیش میرود و ایران رهبری این قدرت را به دست گرفته است.

همانطور که میدانید تصویر مجسمه آزادی را در تمامی فیلمها و تصاویر کشور آمریکا به عنوان یکی از مناطق دیدنی آمریکا دیدهاید. ؛ چون یک گرایش اسلامی آنجا وجود دارد؛ با اسلام مخالفند، با گرایش اسلامی مخالفند، لذا آنجا هم حتّی کودتا راه میاندازند، البتّه سرکوب شد، مغلوب شدند و در چشم مردم ترکیه هم منفور شدند؛ در جاهای دیگر هم همینجور است؛ هم در عراق، هم در سوریه، هم در مناطق گوناگون دیگر بحمدالله روزبهروز رو به ضعفند. دولت آمریکا در هیچ کشوری، میان هیچ ملتی، یک وجههی عمومی ندارد.

«مرگ بر آمریکا» دیگر جزو شعارهای اختصاصی ملت ایران نیست؛ در بسیاری از کشورها گفته میشود. همسران بازمانده و فرزندان آن ها معمولاً از مزایای بازماندگان برخوردار می شوند. این کشور 9.826.630 کیلومتر مربع مساحت دارد و حدود 324 میلیون نفر در آن زندگی می کنند. خریداران و صادرکنندگان محترم محصولات کشاورزی با استفاده از خدمات بازار باسکول می توانند با بهترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی ایران آشنا شوند و بدون واسطه ارتباط برقرار کنند. تروریسم وحشی و خشن؛ تروریسمی که آدمهایش انسانها را -دشمنان خودشان را- زندهزنده در آتش جلوی چشم همه میسوزانند؛ از امکانات گوناگون فنّی هم استفاده میکنند برای اینکه این منظره را درست به چشم و باور همهی مردم دنیا منتقل کنند و منعکس کنند؛ تروریسم اینجوری!

در ایران خود ما همین جور بود؛ دولت ملیای مثل دولت مصدق که از زیر بار انگلیس میگریخت، به دامن آمریکا پناه میبرد؛ این وجهه بود. در دهههای اولِ نیمهی دوم قرن بیستم، این وجهه در اوج بود. آمریکا به عنوان قدرت اولِ ثروت و علم و فناوری و نظامی دنیا، چندین دهه با وجهه زندگی کرد؛ که همین وجهه موجب شد نفوذ پیدا کند. راهبرد قدرت نرم آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران. الان در چندین کشور اروپائی بیثباتی وجود دارد. از رژیمهایی حمایت میکنند که در طول سالهای متمادی شعار ضدّ دیکتاتوری و شعار حقوق بشری آنها با وجود این رژیمها نقض میشود؛ این الان در بین روشنفکران و نخبگان سیاسی و فکری آمریکا، حسابی مسئله ایجاد کرده؛ نمیتوانند جواب بدهند؛ این دشمن یک چنین موجودی است.

کشوری که قرنهای متمادی به حکومت فردی عادت کرده بود، به حکومت استبدادی عادت کرده بود، یکی از بهترین مردمسالاریها در این کشور رشد پیدا کرد؛ در حضور هنگام انتخابات، در حضور در مسائل عمومی و مشارکتهای عمومی. آمریکا در سوریه شکست خورد، آمریکا در عراق شکست خورد، آمریکا در لبنان شکست خورد، آمریکا در قضیهی فلسطین شکست خورده است، آمریکا در غزّه شکست خورده است، آمریکا در تسلّط بر مسائل افغانستان و پاکستان شکست خورده است، در بین آن ملّتها منفور است؛ در خارج از این منطقه هم همینطور است؛ آمریکا در اوکراین شکست خورده است؛ شما هستید که دچار شکست شدید؛ سالهای متمادی است شکست پشتِ سرِ شکست!

مسئله اینگونه است. نفوذ سیاسی امریکا افول کرده است؛ این یکی از مظاهر عقبرفت قدرت امریکاست. فروریختن برجهای دو قلو در 11 سپتامبر 2001 نشان داد که پدیده به روز شده ای همچون تروریسم بین الملل، می تواند به اندازه یک ابر قدرت معارض برای آمریکا و متحدانش خطرناک باشد و به همان اندازه نیز کارویژه یک ابر قدرت را در طرح ریزی سیاست خارجی و استراتژی کلان ایفا کند.

دیدگاهتان را بنویسید