میترا رابط میان مردم اورفالیز و پیامبر است

عبدالله بن مقفع این نامه را از پهلوی به عربی برگردانده بود. صادقی، رقیه، تحلیل ژئوپلیتیکی منطقه گلستان، 1381، دانشگاه آزاد اسلامی احد تهران مرکز، پایان نامه کارشناسی ارشد. مختاری­هشی، حسین، تبیین مفهوم ژئواکونومی (اقتصاد ژئوپلیتیکی) و توصیه هایی برای ایران(1397)، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهاردهم، شماره 50 ، تابستان. ایسنا/خراسان شمالی رودخانه اترک یکی از رودهای خروشان و پر آب در شمال ایران است. وی به بارش فراگیر در شمال شرق شیروان طی روز گذشته اشاره کرد و ادامه داد: جاری شدن سیل در برخی از مناطق موجب تخریب چندین پل و راه روستایی شد. بنا به گزارش تاریخ در روز نهم ربیعالاول عمربنخطاب، خلیفۀ دوم اهل سنت، توسط ابولؤلؤ کشته شده است.

اصل دوم «تایلور»، الگوی تکامل یا پیشرفت فکری انسان در طی زمان است. طول عمر آنها کوتاه است و به طول زمان و فصل بارش بستگی دارد. نگارگر، زیباییآفرین بود و نگارهساز به مقتضای شرایط اجتماعی زمان از حماسة ملی و رسالت پهلوانی، درک ویژهای داشت که «نقاشان چیرهدست قهوهخانهای روایات مذکور در شاهنامه را مطابق با روایت نقالی آن میکشیدند» (آیدنلو، 1388: 39). در بیشتر قهوهخانهها، نقالی خوشبیان با صدایی بم و زنگدار با توسل به پردهخوانی (نگارهها)، داستانهایی از شاهنامه را با شاخ و برگ نقل میکرد.

مشکلات و عوامل تخریب کننده پوشش گیاهی پارک جنگلی پردیسان را میتوان به دو بخش تقسیم نمود: بخش بیرونی که پیامد مسایل خارج از محدوده پوشش گیاهی هم چون بهره برداری غلط و آلودگی هوا است و بخش درونی که عوامل محیطی و عوامل بیماریزا را در بر میگیرد. در بعضی جاها به جوی های کوچکتر تقسیم می شود تا گیاهان و جوانه های بیشتر را آبیاری کند و به آنها زندگی ببخشد . سبک آیرونی او به دو نوع فاخر و حکیمانه و عامیانه و گاه سخیف تقسیم میشود.

خوشبختانه نوع فاخر و حکیمانه بر نوع عامیانه غلبه دارد. با بر تخت نشستن کیخسرو، به ضرورت خصایص کهنالگویی «حاکم» تکامل یافته در وجودش آشکار میشود. همچنین، در نبرد با اسفندیار، رستم یکی از افتخارات خود را گذر از هفت خان برمیشمارد که به نوعی در تکامل شخصیت قهرمانی او نقش بسزایی داشتهاست. راههاى راستى بر نیکفراخى آن گویى که پیش مردم بسته و استوار کرده است. در خلال ورود آنها یکی از اعضای نیروی مقاومت از ترس جان با دولت منچوری همکاری کرده و مختصات ورود ماموران مقاومت را اطلاع می دهد.

پیرسون و کیمار نیز معتقدند: «داستان «حاکم» اغلب با عدهای که هستی و رابطة آنها به علت نابسامانی اوضاع، حکومت بد و کمبود منابع و استعدادهای لازم به خطر افتاده است، آغاز میشود و در نهایت به موفقیت یا شکست «حاکم» در بهبود این وضعیت ختم میشود. همچنانکه عدم برنامهریزی منسجم و کارا در قبال اموال ازدسترفتۀ روستائیان منجر به از دست دادن بخشی از اموال غیرمنقول آنها شده است. پس وجود معنا و هدف در آزمون، مساوی با رنج کشیدن است و به شرطی که معنا و مقصودی در آن رنج باشد و با درک ارزش هدف و معنا، آرامشی درونی به قهرمان دست دهد که رنج خود را بپذیرد و آن را به دوش بکشد.

در نگارة زیر (تصویر 6)، نقاش بستهشدن اولاد به درخت را در پشت رستم، یعنی دور از میدان مبارزه به تصویر کشیدهاست که گویای وفاداری تصویر به متن اصلی است. بخشهایی از این اثر حقیقتاً خلاقیّت بینظیر، ذوق و قریحه شاعرانه او را برجسته میکند؛ اگرچه کتاب به نثر نوشته شده است و شاید اگر آن را نثری شاعرانه به شمار آوریم، دور از خردمندی نباشد. مهم­ترین شخصیت فره­مندی که شاید بتوان عبور او از آب را سرچشمۀ بقیۀ گذر از آبها دانست، زرتشت است. به همین دلیل است که عنوان «تاجبخش» را از کیکاوس دریافت میکند.

زال، رستم را برای رهایی او راهی مازندران میکند. ازاینرو این مدلها و گونه­ها قادرند نوعی توازی را برای انسان فراهم آورند که از طریق آن احساس حرکت، فاصله، رنگ، سایز، صدا، بو و سایر انفعالات نفسانی نظیر درک لذت­ها، گرسنگی، ناراحتی­ها و نظایر آن صورت میپذیرد. هم­چنین گذشته از محدودیت های اقلیمی موجود در منطقه برای احداث گونههای گیاهی مختلف، لازم است که خصوصیات ادافیلی مورد نیاز هر یک از بیوم های گوناگون در نقاط مختلف این پارک فراهم گردد.

این موقعیّتها ممکن است در فضای محدود خانواده، شهر، کشور یا در سطح جهانی اتّفاق بیفتد؛ مثلاً تناقض بین شعار مبارزه با تروریسم و حمایت پنهان از گروههای تروریستی که قصد ریشه کن کردن نسل مسلمانان را دارند؛ یک موقعیّت آیرونیک واقعی است، نه نمایشی محدود به فضای تئاتر و تماشاخانه. موقعیّت آیرونیک با منشأ انسانی که نمایشی باشد، در فضای نمایشنامه توسط بازیگران به تماشاگران نشان داده میشود؛ و اگر واقعی باشد، شامل همه ریاکاریها، مکرها و ترفندهایی است که در دنیای واقعی جهت حفظ منافع شخصی یا تثبیت موقعیّت خود به کار گرفته میشود.

همچنین، دو چهره از زن جادوگر در نگارة فوق به تصویر کشیده شده که اولی نشاندهندة نقابی است که زن جادوگر به چهره زدهاست و دومی که به صورت درهم تصویر شده، نشاندهندة سایه یا قسمت پَست شخصیت زن جادوگر است که «جنبهای وحشیانه، نامناسب و ناپسند دارد» (یونگ، 1377: 10). سایه، نقطة مقابل نیکی است و به همین دلیل، زن جادوگر در مقابل رستم نمودار میشود. یونگ، همزاد مؤنث را معادل «اروس مادرانه» (شورمندی یا عشق) در مردان میداند و همزاد مذکر؛ یعنی آنیموس را معادل کلام (خرد یا منطق) در زنان برمیشمارد (بیلسکر، 1384: 54). وی در تعریف آنیما آن را «تصویر روح و عامل زنده در انسان میداند که حیاتی مستقل دارد و خود حیاتآفرین است.

البته نویسنده این رساله خود ابن سینا نبوده؛ ولی آن را میتوان یک مأخذ عربی و لاتینی فلسفه کیمیاگری قرون وسطی تلقی کرد. «ومکروا و مکرالله والله خیرالماکرین» (آل عمران/54) و (یهود و دشمنان مسیح برای نابودی او و آیینش) نقشه کشیدند و خداوند (بر حفظ او و آیینش) چارهجویی کرد و خداوند بهترین چارهجویان است. در ابتدا ممکن است فلاکت خود را نشانهای از اشتباهاتش و خشم خداوند بداند؛ اما زمانی که خود را بهتر میشناسد و در راه پیشرفت اسطورهای خود گام برمیدارد، به این عقیده که خداوند در کنار او خواهد بود و به او آرامش، التیام، شادابی و توانایی خواهد بخشید، اعتقاد پیدا میکند.»( پیرسون و کیمار، 1392: 47) غلبة کیخسرو بر پهلوانان مدعی حکومت چون توس و فریبرز و فتح قلعة اهریمنان نشانههای تحقق خصایص این کهنالگوست.

چون رستم را خفته مییابد، نخست قصد کشتن مرکَب او و آنگاه خود او را دارد، اما پیش از آنکه به سوار دست یابد، به وسیلة اسب وی به هلاکت میرسد. حتی در بعضی موارد، اخلاف چنین فردی که مورد پذیرش رودخانه ی گنگ نبوده است، امتیازات طبقاتی خود را از دست داده، از طبقه اخراج می شوند. 31- اصطلاح تشریح، نسج که موجب پیوند و اتصال عظام به همدیگر است و احشا را نگاهداری می کند (دهخدا، 1384: ذیل رباط).

دیدگاهتان را بنویسید