مکان هاب اصفهان و ماهی های رودخانه و سد زاینده رود :

زبردست، ماجد و شرزه­ای (1389، 49) ارزش­های غیراستفاده­ای تالاب انزلی را برآورد کرده و نتیجه گرفتند که حداکثر تمایل به پرداخت پاسخ دهندگان برای یک دورة زمانی نامحدود که در زمان حال تنزیل شده، سالانه حدود 8804 ریال می­باشد. پس از هر بارش و تبخیر آب در این دریاچه، نمکهای موجود کَرتبندیهای زیبایی به شکل چندضلعی تشکیل میدهند که بسیار دیدنی است. بجنورد- ایرنا- رود اترک، به عنوان پنجمین رود بلند کشور هر چند در سیلاب اخیر، خروشان تر از گذشته است اما، دوستداران محیط زیست از برخی تهدیدها برای آن نگران هستند.

نتایج بررسی متغیر قیمت تمایل به پرداخت هر فرد در قبال هر بار بازدید از منطقه مورد مطالعه در جدول (2) آمده است. در این ناحیه از کنار کلساهای تاریخی بزرگ و کوچک کیش ارمنی می گذرد تا به داستان های تاریخی و حماسی شهرهای کهنسال سرراهش برسد. اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می یابید که به کرامت معروف می شوید.

رودخانه جاجرود همه ساله تعداد بسیار زیادی از گردشگران را بر آن می دارد تا برای بازدید از رودخانه و فضای طبیعی اطراف آن، به این منطقه سفر کنند. وی ادامه داد: طرحهای انتقال آب بسیار زمانبر است. طول رودخانه 890 کیلومتر، شیب متوسط آن 3% میانگین آب دهی سالانه 18700 میلیون متر مکعب و وسعت حوضه آبگیر حدود 60500 کیلومتر مربع است. نتایج تجزیه و تحلیل سطح تحصیلات نمونه­ی آماری نشان می­دهد که میانگین سال های تحصیل افراد 35/13 سال بوده و این متغیر بین 7 تا 18 سال در نوسان می باشد، بررسی بعد خانوار پاسخگویان نشان می دهد که متوسط بعد خانوار پاسخگویان برابر با 59/3 نفر بوده و بعد خانوار افراد مورد مطالعه بین 2 تا 6 نفر متغیر بوده است.

محمودی، شیرزادی لسکوکلایه و صبوحی صابونی (1389، 57) متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفرجی تالاب انزلی را حدود ۱۴۹۰۰ ریال و ارزش تفریحی سالانه آن را برابر ١٤٩٠میلیون ریال برآورد کردند.جوزی، رضایان، ایرانخواهی و شاکری (1389، 337) با روش هزینه سفر ارزش تفرجگاهی بخش شهداد کرمان را بیش از 5698 میلیون ریال برآورد کردند. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق به روش پیمایشی با مراجعه به منطقه و تکمیل پرسشنامه از بازدیدکنندگانی که درآمد مستقل داشتند، جمع آوری شده است. این پرسشنامه ها در سه نوبت در سال 1390 تکمیل شده­اند. به طور کل ، باید از هرچیزی که میزان مقاومت شما در آب را افزایش می دهد ، دوری کنید.

به علاوه، آن گونه که در جدول 3 مشاهده می­شود آماره نسبت درستنمایی برابر با 8/87 می باشد، در نتیجه می توان استنباط کرد که کل رگرسیون در سطح 1 درصد معنا­دار بوده است. این گونه مناطق، روش ارزش گذاری مشروط است که با استفاده از اطلاعات پرسشنامه­ای میزان تمایل به پرداخت افراد تخمین زده شده و گردشگاه مورد نظر ارزش گذاری می­شود. وی افزود: در سال 1379 حدود 40 درصد از طرح های توسعه منابع آب کشور در خوزستان در حال اجرا بود. همين تعريف در عهدنامه تعيين حدود ميان آرژانتين و پارگوئه ( مورخ 3 / فوريه 1875 ) به منظور تعيين مرز رودخانه هاي ( پارانا ) و پاراگوئه كه شعبه هاي (( ريودولاپلاتا )) هستند ذكر شده است .

تجزیه و تحلیل درآمد افراد مورد مطالعه نشان می دهد که میانگین درآمد پاسخگویان ماهانه حدود 8234 هزار ریال، کمترین درآمد افراد مورد مطالعه 3 میلیون ریال و بیشترین مقدار درآمد نیز 40 میلیون ریال بوده است. 2006، 673) متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش وجودی جنگل های شمال ایران را ماهانه 51/2 دلار به ازای هرخانوار تخمین زدند. امامی میبدی و قاضی (1387، 199) ارزش تفریحی ماهانه پارک ساعی را با روش ارزش گذاری مشروط، 220 میلیون ریال و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان را 1840 ریال برآورد کردند.

، و ضرایب برآورد شدهای هستند که انتظار میرود که ، و . امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از بخش مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار میرود. کودک یمنی که پای خود را به دلیل انفجار مین در نزدیکی خانهاش از دست داد؛ این کودک در حال بازی با دوستانش بود که پایش بر روی مین میرود. متغیر قیمت اثر منفی بر تمایل افراد به پرداخت مبلغی جهت بازدید از منطقه داشته است، بدین معنا که در مبالغ پایین­تر، احتمال پاسخ بله بیشتر است.

ضریب برآوردی متغیر درآمد از نظر آماری در سطح 1درصد معنا دار بوده به طوری که با افزایش درآمد افراد، احتمال بله در تمایل پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه مورد بیشتر شده است. مدیریت و استفاده از آب رودخانه آمو برای دولت افغانستان در قدم اول قرار دارد. هم اکنون گلخانههای تاسیس شده توسط نخبگان میتوانند بالاترین بهرهوری در حوزه تولیدات کشاورزی را ارائه دهند. کفش راحت هم فراموشتان نشود، چرا که یک ساعتی راهپیمایی پیشرو خواهید داشت. تبدیل شوند. در 10 نمونه تهیه شده (جدول 3) به غیر از نمونه 5، حضورکانی­های کائولونیت قابل ملاحظه است که این امر زهکشی مناسب خاک­های مستقر در بخش­های مختلف دامنه­ها را نشان می­دهد.

درجه هوای این منطقه به طور متوسط بیست درجه کمتر از دمای هوای تهران است. 2002، 538) ارزش تفریحی پنج پارک ملی در کره جنوبی را به طور متوسط 54/10 دلار برای هر خانواده در سال به دست آوردند. این روش مستلزم تعیین و انتخاب یک قیمت میانی است که در ابتدا به پاسخگو پیشنهاد می شود. بر اساس نتایج جدول 1، میانگین سنی نمونه­ی آماری 13/33 سال، کوچک ترین پاسخگو 17 سال و مسن ترین پاسخگو 56 سال سن داشته است.

نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت در جدول شماره (3) آمده است. این منطقه از سال 1358 رسماً به عنوان مجموعه مناطق حفاظتشده تحت کنترل سازمان حفاظت محیطزیست درآمد و مشمول مقررات و قوانین ویژه مناطق چهارگانه سازمان مذکور شد (مجنونیان، 1366، 42). از میان جاذبههای طبیعی موجود در منطقه حفاظتشده جاجرود، رودخانه جاجرود دارای بیشترین تعداد بازدیدکننده میباشد که اکثر بازدیدکنندگان آن افرادی هستند که به منظور تفریح (ماهیگیری، تفریحی، خورگشت)، پیادهروی و گردش در طبیعت و استفاده از هوای پاک و چشماندازهای طبیعی به آنجا سفر میکنند.

سال 1389، سه شهید گمنام در این مقبره به خاک سپرده شدند که البته چند ماه بعد پیکر یکی از آنها شناسایی شد. 2011، 14) با استفاده از روش هزینه سفر، ارزش تفریحی ماهیگیری را در پرتلند استرالیا بین 33 تا 132 دلار به ازای بازدید هر فرد برآورد نمودند. U مطلوبیت غیرمستقیمی است که فرد به دست می آورد. 2007، 292)، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، ارزش نواحی بیابانی در ایسلند را 16/243 یورو در سال به دست آوردند. 2007، 319)، ارزش تفریحی جنگلهای سرو لبنان را با روش ارزش گذاری مشروط 43/42 دلار در سال برای هر خانواده محاسبه کردند.

محدوده رنگها در این دره رنگارنگ نتیجه فعالیتهای معدنی متفاوت در لایههای مختلف خاک میباشد که توسط فرسایشی قابل مشاهده، ایجاد شده است. پس از برآورد پارامترهای مدل لاجیت، مقدار انتظاری تمایل به پرداخت به وسیله انتگرال گیری عددی در محدوده صفر تا بالاترین قیمت (A) به صورت رابطه (4) محاسبه میشود. قربانی، جیدری چنانه و سراقی (1388، 7) میانگین تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه همدان را 5100 ریال و ارزش اکوتوریستی آن را سالانه حدود 1883 میلیون ریال برآورد کردند. متداول ترین روش­های برآورد ارزش منابع طبیعی، روش ارزش گذاری مشروط و روش هزینه سفر می باشند.

فرج­زاده، سلطانی و روستایی (1388، 89) به برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد پرداخته و ارزش مجموعه در نزد بازدیدکنندگان داخلی را 6640 میلیون ریال برآورد کردند. رود نیل دارای تنوع زیست محیطی بسیار وسیعی است اما متاسفانه اکثر گونه های موجود در این زیستگاه به دلایل مختلف در خطر انقراض قرار گرفته اند. مار چليپر (Natrix tessellata) متعلق به خانواده کلوبريده، نيمه آبزي و روز فعال بوده و در اکثر مناطق ايران انتشار دارد. به 2608200 ریال در هکتار رسید. مجابی و منوری (1384، 71) ارزش اقتصادی روزانه پارک پردیسان و لویزان را به ترتیب 6/77 و 53 میلیون ریال برآورد کردند.

کارشناسی (1374، 91) ارزش تفریحی و گردشگری پارک ائل گلی تبریز را 1594300 ریال در روز برآورد کرد. 1997، 199)، 740 دلار در هکتار برآورد شد. تعدادی از پرسشنامه ها به دلیل ناقص بودن از تحقیق حذف گردید و در نهایت 174 پرسشنامه در تجزیه و تحلیل وارد شد. کشاورزی نسبت به دامداری و باغداری از اهمیت کمتری برخوردار است و این به دلیل کوهستانی بودن منطقه است . سنگ رودخانه علاوه بر تنوع رنگی از نظر شکل نیز دارای انواع مختلفی است و به شکلهای گرد، زاویهدار و شکسته تقسیم میشود که از نظر کاربردی تقریبا یکسان هستند. اگر رود وجود داشته باشد آب جریان پیدا میکند و در تالابها ذخیره میشود.

این امر نه تنها باعث صرفه جویی در مصرف آب بلکه باعث صرفه جویی در مقدار قابل توجهی از انرژی نیز میشود. که در ذیل به معایب استفاده از این سامانه و برتری فناوری نوین نانو بر این روش اشاره خواهیم کرد . بررسی نگرش افراد مورد مطالعه در مورد گردشگری نشان می دهد که این متغیر اثر معنی داری بر تمایل افراد داشته یعنی احتمال پاسخ بله برای تمایل به پرداخت با بهبود وضعبت نگرش افراد بیشتر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید