رودهـا در شـاهنامه

به گزارش خبرنگار ایسنای خوزستان، روند شتابان اجرای پروژههای گران انتقال آب از سرچشمههای رودخانههای مهم خوزستان را در حالی شاهد هستیم که بسیاری از پروژههای مهم در رابطه با احداث سدها، ساماندهی و لایروبی رودخانههای خوزستان، جمع آوری ورودیهای عظیم فاضلاب به این آبراهها و حتی تامین آب مطلوب برای بسیاری از مردم خوزستان به دلیل تامین نشدن هزینه یا از روند اجرایی کندی برخوردار است و یا به دست فراموشی سپرده شدهاند. کارخانههای بزرگی که از سیستمهای تصفیه با استفاده از غشاهای پلیمری استفاده میکنند به دلیل مصرف زیاد انرژی گران و ناکارآمد هستند.

نتایج نشان داد که درجۀ آلودگی باکتریایی رودخانه طبق اولین استاندارد اروپایی سازمان بهداشت جهانی، با توجه به میزان کلیفرم کل در گروه سوم (یعنی آلودگی زیاد) و با توجه به میزان کلیفرم مدفوعی در گروه اول قرار دارد. توزیع میزان استفاده آب بهمنظور مصارف خانگی نیز در نواحی گوناگون مختلف میباشد. براي اين کار، 5000 تکرار از دامنه عدم قطعيت 3 پارامتر واسنجي مدل انتقال آلودگي با استفاده از الگوريتم عدم قطعيت GLUE صورت پذيرفت.

شیر با رنگ زرد کمرنگ نشان داده شده که نماد ناتوانی، خستگی، غمزدگی و شهوات انسانی است (ر.ک؛ همان: 40). در مقابل، رخش با رنگ روشن نشان داده شده که نماد نیروی پاک، طراوت و زندگی است. به عقیدة یونگ، «سمبول نر- ماده توأم از نوشتههای عربی یا سریانی که در قرن یازدهم و دوازدهم ترجمه شده، سرچشمه گرفته است. شهنازی اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام شده، استان خوزستان در سال آینده برای اجرای طرحهای توسعه منابع آب به بیش از 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

موسوی تصریح کرد: با توجه به اینکه بارها از وزیر نیرو به صراحت خواسته شده بود، اجرای پروژه انتقال آب از سرشاخههای رودخانههای استان خوزستان را به تعویق اندازد، وزیر نیرو در نشستی که با حضور مجمع نمایندگان استان خوزستان در محل استانداری استان برگزار شده بود به صراحت از اجرایی نشدن پروژه انتقال آب از سرشاخههای رودخانه دز در زمان حاضر خبر داده بود. بنابراین تکامل فرهنگی و فکری بشر و همشکلی بنیادی ذهن انسان با یکدیگر مرتبطاند. این سیاره ویژگی خاصی دارد که به همه امکان می دهد صدای ذهن و مکالمات ذهنی یکدیگر را بشنوند.

بنا براین، وقتی که با جملۀ (از آرژانتین می توان به سازمان ملل رفت) مواجه می شویم، می دانیم که حد اقل دو نوع پیام در این جملۀ فارسی نهفته است: پیام اول – می توانیم یا می توانید از کشور آرژانتین به سازمان ملل در نیویورک بروید و پیام دوم – می توانیم یا می توانید از میدان آرژانتین به دفتر سازمان ملل در خیابان قائم مقام فراهانی بروید. با توجه به قرار گرفتن ایران در نواحی خشک و بیابان، مقدار بارندگی و حجم آبهای ایران کافی نیست. زمینه و هدف: جنگلهای شمال ایران با تنوع گونهای منحصر به فرد یکی از ارزشمندترین اکوسیستمهای جنگلی دنیا میباشند و یک میراث کهن تاریخی متعلق به دوران سوم زمینشناسی هستند.

حجتالاسلام والمسلمین سید ناصر موسوی، نماینده مردم شهرستانهای رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب توضیح داد: با اجرای طرحهای انتقال آب از سرشاخههای رودخانه دز، دبی آب این رودخانه کاهش می یابد و با توجه به تاثیرپذیری رودخانه کارون از آب رودخانه دز، کاهش دبی آب دز، کیفیت آب جاری در رودخانه کارون را نیز کاهش میدهد. وی بیان کرد: اگر بحث انتقال آب با هدف تامین آب شرب مردم شهرهای مناطق دیگر کشور انجام شود ما با آن مخالفت نداریم. اگر به مثال اقتصادی برگردیم، وضعیت زایندهرود مثل فردی است که درآمد و مخارج مشخصی دارد، این فرد با پیشبینی یا وعده پاداش و اضافهکار، درآمدی برای خودش تصور و بر اساس آنها هزینه میکند، اما اگر وعدهها و درآمدهای مازاد محقق نشود، درحالیکه هزینه کرده، دچار کمبود منابع و ورشکستگی میشود.

در این پژوهش شیوة انجام کار به صورت کتابخآنهای بوده است، بدین صورت که با مراجعه به کتابخانهها و بررسی کتب و آثار مرتبط با موضوع تحقیق، کار فیشبرداری از ابیات مورد نظر صورت گرفته و بررسی و تحلیل محتوا شدهاند. با توجه به مسائل مطرح شده و اهمیت مدیریت یکپارچه و ملی بر منابع آب کشور که متعلق به ملت مسلمان ایران است، ضرورت بازنگری دقیقتر بر پیامدهای اجرای چنین طرحهایی امروز بیش از گذشته احساس میشود.

مطالعات درویشی و همکاران (1391: 105) در خصوص عدم مسئولیت دستگاه تملککننده در قبال اجرای سیاست اسکان مجدد روستاییان نیز مؤید همین مطلب است. با اجرای این طرح، انتقال آب زیانهای جبران ناپذیر به محیط زیست و انسانهای ساکن منطقه دهنده آب رساند. وی افزود: در زمان آغاز تصدی دولت نهم این پروژه با حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی روبرو بوده است. به قوس رها شده رودخانه که در نتیجه پیشرفت مئاندر رخ میدهد، دریاچه اوکسبا اطلاق میشود.

هر یک از تصاویر مربوط به داستان هفت خان رستم، بیانگر موجوداتی عجبالخلقه هستند که رستم در آزمون هفت خان با آنها روبهرو میشود. 3- مجاورت دستگاه ها و تاسیسات آب شیرین کن با آب شور باعث از بین رفتن دستگاه ها و به کار بستن تمهیدات ویژه ای را می طلبد . به همین خاطر است که بین نمکی که هر روز داخل دریا می ریزد و نمکی که از دریا کم می شود تعادل ایجاد می شود و آب دریا شورتر نمی شود. محاسبات شاخص همپوشانی نیچ غذایی (هورن) بین گونهی خیاطه و گونهی گاوماهی در فصول مختلف نشان داد که بین این دوگونه همپوشانی غذایی در همه فصول سال وجود دارد و کمترین و بیشترین میزان همپوشانی به ترتیب در فصول بهار و پاییز بوده است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، حبیب لشکری معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اظهار داشت: خشکسالی و کاهش میزان آب در رودخانه اترک سبب شد تا شمار زیادی از ماهیان تلف شوند. در تمام دنیا برای استفاده از همه آب در دسترس برنامهریزی نمیشود و حدود 75 درصد این میزان آب مبنای برنامهریزی ها قرار میگیرد. بررسی کیفیت آب رودخانه چهل چای با استفاده از شاخص IRWQIsc. در همین رابطه نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با تایید نبود آب اضافی در خوزستان گفت: با توجه به افق دیده شده در بخش شرب، صنعت و کشاورزی استان، آب اضافی در استان وجود ندارد.

نماینده خرمشهر در مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار است آب برای مصارف صنعتی و کشاورزی انتقال یابد، پس بهتر است در استان باقی بماند، زیرا زمینهای استان حاصلخیزند و در چهار فصل میتوان در این اراضی کشت کرد. حجتالاسلام والمسلمین مجید ناصری نژاد، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب توضیح داد: عملیات اجرایی طرح انتقال آب از سرشاخههای رودخانههای خوزستان به برخی شهرهای کشور در حالی آغاز میشود که مدتی پیش وزیر نیرو با حضور در استان خوزستان و در جمع خبرنگاران به صراحت از اجرایی نشدن طرح انتقال آب از سرشاخههای رودخانه دز تا حدود یک یا 2 سال آینده خبر داده و گفته بود این طرح در مرحله مطالعه قرار دارد و به زودی نیز اجرایی نمیشود.

رود زلال و پاک با گذر از هر جا خاطرات هزاران سرنوشت را می شنود و رازها و درد دل های هزاران نفر را در سینه پنهان می کند و آن را با خود به دریا می برد. شاید اگه هر کدوم از اونها رو به تنهایی ببینی اونقدر حس خوب بهت دست نده ولی وقتی توی دل یه طبیعت قشنگ یه رودخونه قشنگ میبینی یه چیز دیگست و کلی دلت باز میشه.

رودخونه و طبیعت دو تا یار هستن که وقتی با همن انگار مثل اونا وجود نداره. در نواحی که تغییرات ذرات از درشت به ریز میباشد ، تغییر در اندازه ذرات ممکن است همراه با تغییر شیب نیز باشد. ترکیب جریان اولیه در جهت پائیندست و جریان ثانویه در جهت عرضی مقطع، سبب میشود که خطوط جریان از صورت محوری خارج شده و با ایجاد بارهای رسوبی متناوب، مسیر خط القعر جریان را در شرایط کم آبی مئاندری (مارپیچی) نماید. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که آب رودخانه دز تاثیر بسیار زیادی بر روی کیفیت آب رودخانه کارون که منبع عمده تامین آب مردم خوزستان است دارد و بیم آن می رود که با کم شدن دبی رودخانه دز تاثیر شدید آن را بر کاهش بیشتر کیفیت آب رودخانه کارون شاهد باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید