رودخانه های مشهد – جاهای دیدنی اطراف مشهد

19. زرقانی، سیدهادی،مشایخی، محرم،نسیمی، زهرا،(1396)، “تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر بروز چالش هیدروپلیتیکی رودهای مرزی”، مجموعه مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا،تهران: انجمن ژئوپلیتیک ایران. 5. برقی، حمید، قنبری، یوسف (1389)، “بحران منابع آب، چالش اساسی جهان اسلام”، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بینالمللی جغرافیدانان جهان اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 25تا 27 فروردین. بهنیافر، ابوالفضل، قنبرزاده، هادی (1389)، “پیامدهای ژئوپلیتیکی -امنیتی تغییر بستر رودخانههای مرزی کشور (مطالعه موردی رودخانه هریرود شهرستان سرخس)”، مجموعه مقالات دومین همایش بازنگری روابط ایران و آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی، چشمانداز آینده؛ دانشگاه فردوسی مشهد، 4و5 آبان ماه. 17. زرقانی، سید هادی،(1388)، “فاجعه زیست محیطی دریاچه آرال، علل و پیامدها”، مجموعه مقالات هفدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه .

این دریاچه با ۵۶ کیلومتر مربع مساحت در نزدیکی شهر منجیل قرار گرفته است. عرض این آیخوان 400 کیلومتر ارزیابی گردید. دریاچهٔ این سد، یکی از مراکز طبیعی مهم پرورش ماهیهای قزلآلای رنگینکمان و قزلآلای خالقرمز است. این رود مهمترین منبع تامین کننده آب منطقه شمال شرق کشور است. اگر جزو این عده نیستید، وسط هفته را برای رفتن انتخاب کنید. مطیعی تهرانی میگوید که اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک میشوید. با این وجود سدها، سازه های عظیمی هستند که خطرات بالقوه ای را برای جامعه پایین دست خود به همراه دارند و شکست آن ها می تواند فاجعه آمیز باشد.

این مرزها انطباق کاملی با یافته های ژ ئوالکتریکی نشان دادند . در این تحقیق جهت دست یابی به منابع آ ب زیر زمینی برای تامی ن آب شرب روستاهای منطقه وسایت گمرک شیر خان بندر در در اکتشاف رودخانه مدفون حوضه آمودریا (VES) شمال شرق افغانستان از بررسیهای زمین شناسی و مطالعات ژ ئوالکتریکی استفاده شده است. از طرفی وجود م ئاندرهای آمودریا در شرق و غرب منطقه گمرک شیر خان بندر این موضوع که آبخوان باریک موجود یک رودخانه مدفون است که در گذشته مسیر آمو دریا بوده را تایید می کند.

این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تاکید بر مسائل جغرافیایی و سیاسی و با استفاده از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ که مهم ترین و جامع ترین کار علمی را در تعریف و تبیین مفهوم امنیت به مثابه یک موضوع بین رشته ای و فراگیر ارائه داده است ، در پی پاسخ به این سوال است که آیا تحولات هیدروپلیتیک مرزی و بهرهبرداری از سد سلما در افغانستان، می تواند چالشی برای امنیت زیست محیطی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد؟ 34. کولایی، الهه، سلطانی، محمدجواد (1392)، “مسئله آب و روابط کشورهای آسیای مرکزی”، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دوره دوم،پاییز1393، شماره 3، صص 34-7 .

35. کوزهگرکالچی، ولی (1391)، “بحران آب در آسیای مرکزی، کانونهای منازعه و پیامدهای احتمالی برای ایران”، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران. 12. حسینپور،اکرم(1373)،تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز،تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی. 10. حسینپور، حسام (1396)، “گزارش سایت هاروارد در باره آسیای مرکزی”، ایلنا، 4 مردادماه. 14. رمضانیبونش، فرزاد (1396)، “ضرورت توافق با افغانستان بر سر رژیم آبی رودخانه هریرود”، شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی، شماره مسلسل: 3300396، 23 مهرماه. به عبارت دیگر به مقادیری از آلودگی که مـی تواند وارد رودخانه شود و رودخانه توانایی پذیرش و کاهش اثر آن را داشته باشد توان خودپالایی گفته می شود .در این پـژوهش بـه بررسی توان خود پالایی رودخانه کارون در سال آبی 92-93 در فاصله بین ایستگاه های ملاثانی تـا فارسـیات پرداختـه شـد،نتایج نشان داد بیشترین میزان خودپالایی در تیر ماه و در بازه ملاثانی تا اهواز و حداقل میزان خود پالایی در بازه اهـواز تـا فارسـیات،در آذر ماه می باشد.

در این رهگذر ناله خانواده های داغدار، سال هاست در صدای رودخانه بشار خاموش می شود، گویا این ناله ها به گوش مسئولان نمی رسد تا به طور جدی تدابیر و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از بروز این سوانح اتخاذ کنند تا دیگر شاهد غرق شدن مسافران تابستانی و یا شهروندان بومی و غیربومی در رودخانه بشار نباشیم و همگان به هشدارها توجه کرده و با پرهیز از شنا در مناطق ممنوعه جان خود را در معرض خطر قرار ندهند. اما ارس خود را درگیر این مشغولیات نمی کند.

نتیجه انشا گذر رودخانه : از ادامه مسیرم منصرف می شوم و به خیال بافی ام پایان می دهم و با خود می اندیشم چرا این افراد به عواقب و پیامدهای کار خود فکر نمی کنند پیامدهایی همچون مرگ بسیاری از جاندارانی که چه در درون آب و چه آنهایی که از آب رودخانه استفاده می کنند در انتظار این رودخانه زیبا است . از آنجاییکه که طبقات رسی و مارنی با شیب ملایمی در جنوب به آرامی در اعماق فرو می روند در نتیجه فاصله سه کیلومتری از سایت گمرک محل مناسب برای عملیات اکتشفاتی ژ ئوالکتریکی تعیین شد .

تماس با غلظتهای بالاتر آثار جدی بر سلامت دارد علاوه بر این سولفات همانند سایر مواد معدنی دیگر می تواند باعث بروز لایه­های فلس مانند در لوله­های آب شده و طعم نامطلوب در آب ایجاد کند و بو و طعم زننده تخم­مرغ گندیده را در آب تولید کند و نهایتاً باعث بروز اسهال در انسان و چهار پایان اهلی شود. گسترش سنگ های رسی با ترکی ب ات مواد تبخیری در سطح منطقه شیرخان بندر منشا اصلی تولید آب شور در حریم آمودریا می باشد لذا دسترسی به آبخوان ش یرین در این منطقه از حاش یه آمودر یا را دشوار ساخته است .

یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آن است که با توجه به موقعیت بالادستی سد سلما با در نظر گرفتن فاکتور فصلی بودن آب هریرود، می تواند موضوع امنیت زیست محیطی باشد و از منظر امنیت ملی ، با توجه به چشم انداز وابستگی شهرهای بزرگ منطقه شمالشرقی کشور به منابع آب این رود و بالا بودن ریسک امنیت آبی کشور، می تواند چالش زا باشد. یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آن است که با توجه به موقعیت بالادستی سد سلما با در نظر گرفتن فاکتور فصلی بودن آب هریرود، میتواند موضوع امنیت زیست محیطی باشد و از منظر امنیت ملی، با توجه به چشم انداز وابستگی شهرهای بزرگ منطقه شمال شرقی کشور به منابع آب این رود و بالا بودن ریسک امنیت آبی کشور، میتواند چالش زا باشد.

تحلیل کهن الگویی شخصیتهای شاهنامه از منظر روانشناسی پیرسون و کیمار یکی از شگردهای نو در تحلیل روانشناسانة شخصیتها و واکاوی کیفیت شخصیتپردازی در آن محسوب میشود. 42. هاگت، پیتر (1376)، جغرافیای ترکیبی نو(دوجلد)، ترجمه شاپور گودرزی نژاد، جلد دوم، چاپ اول، تهران: سمت. 7. پاپلییزدی، محمدحسین (1391)، ژئوپلیتیک کاربردی، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر. 32. کریمیپور، یداله (1394)، جغرافیا نخست در خدمت صلح (نگرشی به مناسبات ایران و همسایگان)، چاپ اول، تهران: نشر انتخاب. 36. کمپ، جفری، هارکاوی، رابرت (1383)، جغرافیای استراتژیک خاورمیانه، جلد اول، ترجمه سیدمهدی حسینی متین، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. 15. رشیدی، امیرحسین (1393)، ژئوپلیتیک ترکمنستان و تأثیر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی.

22. شوتار، سوفی(1390)، شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی، ترجمه سیدحامد رضیئی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت. 28. غیاثآبادی، رضا (1384)، ایران سرزمین همیشگی آریاییان، ویرایش دوم، چاپ سوم، انتشارات نوید شیراز. 31. کاویانیراد، مراد (1384)، “مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان”، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، تابستان 1384، شماره دوم. در شرایطی که کشمکش بر سر منابع آب به طور فزاینده موجب تشنج در روابط بین دولت هاست، توجه روزافزون به مباحث رودخانه های مرزی، اهمیت فزایندهای پیدا می کند و ما شاهد فزونی مشاجرات هیدروپلیتیک میان کشورها هستیم. در جهت مدیریت مطلوب چالش مذکور، داشتن نگاه سیستمی، در قالب رویکردهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی ضروری می باشد و به طور خاص غیرامنیتی ساختن آن در سیاست های اعلامی و امنیتی دانستن آن در سیاست های اعمالی ضروری است.

از مهمترین موضوعات زیست محیطی مطرح در برهه کنونی، بحران آب و چالش های امنیتی ناشی از آن است. پاکستان به عنوان يکي از همسايگان ايران که فضايي بي ثبات و پرتنش دارد، از اهميت ژئوپليتيکي خاصي برخوردار است. ايران با همسايگان خود در بيشتر رودخانه هاي مرزي فيمابين داراي قراردادهاي دوجانبه است از جمله مي توان به معاهده 1299 با اتحاد جماهير شوروي سابق درباره رودخانه ارس، اترک و ساير رودخانه هاي مشترک با آن کشور، پروتکل 1334 رودخانه هاي ساري سو و قره سو با ترکيه، معاهده 1351 رودخانه هيرمند با افغانستان و قرارداد 1354 با عراق اشاره کرد.

اين کشور از بدو استقلال در سال 1947، با بيشتر همسايگان خود در تنش بوده است، بنابراين، پرسش اصلي اين پژوهش آن است که مهم ترين عوامل تنش و تهديد، بر مبناي حاکميت ژئوپليتيک در روابط دو کشور ايران و پاکستان کدام اند. خصوصیات زمین شناسی بویژه لیتوژی منطقه مورد نظر کنترل کننده کیفیت آب بویژه شوری آن است. تحليلي است. اطلاعات مورد نياز آن، روش کتابخانه اي و با مراجعه به منابع معتبر گردآوري شده است.

آب سر منشاء تولید، تلاش و تمدن است و حیات و ممات انسان به بود و نبود آن وابسته است. پدر رومینا در نهایت به ۹ سال حبس محکوم شد و بهمن خاوری نیز ۲ سال زندان گرفت. تغییر نوسانات پارامترهای هندسی اندازهگیری شده نیز بسیار کم است و حول یک محور ثابت تغییر میکند. 9- یک میله ی باریک می تواند با داشتن تکیه گاه چه کند؟ تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی شما با آبی گل آلود و طغیان اندوز و همچنین ماهی های مرده باشد یعنی می باشد که اتفاقاتی در آینده برای شما رخ خواهد داد که بسیار ناخوشایند و شامل درد و اندوه بسیار زیادی می باشد.

خواب راحت، از بین رفتن سلولهای مرده پا، رفع خستگیها و استرسهای روزانه از مزایای فیش اسپای است.سالن فیش اسپای آقایان ۱۲ یونیت دکتر ماهی، سه دستگاه یونولیزیا سمزدایی بدن و دو عدد وان و آب معدنی طبیعی از ۱۱ چشمه معدنی کشور دارد. با تعبیر خواب رودخانه، تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی، تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه و تعبیر خواب رودخانه زلال و تیره همراه ما باشید. در این میان رودخانه هریرود ازجمله رودهای مشترک ایران، افغانستان و ترکمنستان است که از افغانستان سرچشمه میگیرد. است، لذا مستلزم داشتن نگاهی جامع، سیستمی و میان رشتهای است. هر شی ء ارضی، در برابر او ناپاک نماید؛ تنها کلماتی شایستهء حضرت اوست که حتی به خروج از میان دو لب احتیاج ندارند(142).

دیدگاهتان را بنویسید