راهبرد قدرت نرم آمريکا در مقابل جمهوري اسلامي ايران

ایالت کالیفرنیا: درغربی ترین مکان در کشور آمریکا واقع است که با جمعیت ۳۷ میلیون نفر پر جمعیت ترین ایالت آمریکا می باشد. جمهوری خواهان آبراهام لینکلن را انتخاب کردند، کسی که شخصیت وطنی او در ایالت های میانه غربی حمایت کافی جذب کرده و بدین ترتیب پیروزی در مقابل دموکرات های از هم گسیخته تضمین می شد. برده ها ۴۰ درصد جمعیت ایالت های جنوبی را تشکیل می دادند، و تا زمانیکه پنبه «پادشاه» (رونق داشت) بوده و دو سوم صادرات ایالات متحده را تشکیل می داد، جنوبی ها احساس می کردند که کار در مزارع پنبه، برده داری را توجیه می کند.

براساس آمار مجمع جهانی اهلبیت(ع) در سال ۲۰۰۸، جمعیت شیعیان این کشور ۲.۳۰۰.۰۰۰ نفر یعنی در حدود ۰.۸ درصد از کل جمعیت آمریکاست. پس از جنگ جهانی دوم، این قانون تعدیل شد و آسیاییها از جمله مسلمانان و شیعیان توانستند به آمریکا مهاجرت کنند. یکی دیگر از نشانههای این تحول اساسیای که در نقشهی دنیا انسان احساس میکند، افول وجههی آمریکاست. قطعنامه، یکی دو تا، پنج تا، ده تا. من نمیخواهم به خبرهای پشت پرده یا به چیزهای ظاهری تمسک کنم؛ حساب من، یک حساب دو دو تا چهارتاست. آمریکا دوران پرتلاطمی را پشت سر گذاشته اما همیشه به جلو نگاه کرده است.

این سیاستمدارِ درمانده و حیرتزده اعتراف میکند و میگوید امروز پشت مرزهای ما خمینی خیمه زده است! خب، حالا این آقا آمد سر کار؛ آیا تغییر ایجاد کرد؟ ببینید، رئیس جمهور کنونی آمریکا با شعار «تغییر» سر کار آمد. در شهرهای ساحلی شبکه اتوبوس و قطار برای رفت و آمد ارزان به قسمتهای مختلف وجود دارد. لازم به ذکر است با توجه به تحریم هایی که در کشور ما حاکم است و همچنین وجود برخی قوانین گمرکی و صادراتی، در حال حاضر صادرات مستقیم زعفران به آمریکا امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل تجار از طریق سایر کشورها زعفران را به این کشور صادر می کنند.

یک واقعیت دیگر این است که جبههی مقابل ما در طول این سالها ضعیفتر شده است. یعنی اگر ما دو نماد اصلی این جبهه را آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانیم، و غرب را دنبال سر اینها بدانیم، واضح است که اینها ضعیفتر شدهاند. امروز رژیم صهیونیستی بمراتب ضعیفتر از بیست سال قبل و سی سال قبل است. اینها نسبت به بیست سال قبل و سی سال قبل بمراتب ضعیفترند. اینها حوادث مهمی است.

معنای این جملات این است که امروز ملت ایران توانسته است با حضور خود، با استقامت خود، با عزت خود، با صلابت خود، بر روی حوادث مهم جهان و حوادث مهم منطقه، این تأثیرات ژرف را باقی بگذارد. بعد از حوادث شمال آفریقا و مسئلهی مصر، رژیم صهیونیستی بشدت تضعیف شده است؛ هم از درون دچار مشکل است، هم از بیرون مشکلات بینهایتی دارد. یکی از رؤسای رژیم جعلی صهیونیستی، که دشمن شمارهی یک ملت ایران و انقلاب ایران است، اعتراف میکند و میگوید – اینها عین عبارت اوست – امروز یک نیروی قدرتمندی وجود دارد که در خلاف جهت هدفهای ما پیش میرود و ایران رهبری این قدرت را به دست گرفته است.

الان در چندین کشور اروپائی بیثباتی وجود دارد. چندین حکومت طرفدار آمریکا در اروپا ساقط شدند. آمریکا به عنوان قدرت اولِ ثروت و علم و فناوری و نظامی دنیا، چندین دهه با وجهه زندگی کرد؛ که همین وجهه موجب شد نفوذ پیدا کند. ازاین رو، گزارش حاضر به دنبال یافتن عناصر و ویژگی های این تغییر در نوع حضور با تأکید بر نقش و نگاه آمریکا به پایگاه های نظامی خود در منطقه غرب آسیا بوده است. این از موقعیت آبروئی آمریکا. هدف از این سفر اکتشافی نه تنها تنبیت ادعای آمریکا برای مالکیت قلمرو اورگون، بلکه اندازه گیری موقعیت سرخپوست ها در شمال غرب نیز بود.

این معنایش این است که آمریکا جز زور، هیچ منطقی ندارد؛ جز خونریزی، هیچ راهی برای پیشبرد خود ندارد. امروز هیچ دولتی در دنیا به قدر دولت آمریکا منفور نیست. این حسابِ دو دو تا چهارتاست؛ این حسابِ پیچیدهای نیست. همچنین لازم به ذکر است که روند اقدام برای مهاجرت به این کشور نیز علاوه بر هزینه زیاد، بسیار پیچیده می باشد. موسسه GO2TR در تمام مراحل قبل و بعد مهاجرت، خدمات گستردهای نظیر انجام کارهای اداری مربوط به اقامت شما، خدمات بیمه، سیمکارت و …

امروز آمریکائیها از تجربهی انگلیسیها دارند استفاده میکنند در ایجاد اختلاف مذهبی بین شیعه و سنی. آمریکائیها دارند از تجربهی آنها استفاده میکنند. از آن روزی هم که این دولت به وجود آمده است، مرتب دارند کارشکنی میکنند که از میدان خارجش کنند؛ اما تا امروز نتوانستهاند. جدای از کاخ سفید و کاپیتول، در این شهر چیزی بیش از چند مهمانخانه لکنتی، که سناتورها و نمایندگان کنگره باید در آنها کف زمین می خوابیدند، وجود نداشت. ما نمیخواهیم این را بگوئیم؛ خود مردم آمریکا اعتراف کردند که وضعشان بد است. البته وضع اروپا از آمریکا بدتر است؛ چند دولتشان سقوط کردند.

قانون گذراندند، فریاد کردند و نوشتند؛ فایدهای نکرد. همین بس که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ در حدود ۱۸/۵ تریلیون دلار بوده که به تنهایی ۲۲ درصد تولید ناخالص جهان را شامل می شود. میزان تولید ناخالص داخلی دلاری فعلی این کشور ۲.۳ درصد، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی نیز ۴.۹ درصد و تولید ناخالص ملی نیز ۲۰۹۳۷ میلیارد دلار است. در دهههای اولِ نیمهی دوم قرن بیستم، این وجهه در اوج بود. تنها برخی از مهاجران و نیز برخی از آمریکاییهای مسلمان شده، این طرز تلقی را دارند؛ زیرا اسلام، در عمل، راحتتر از فرهنگ غرب است.

با این وجود، در ۴ جولای ۱۷۷۶، اعلامیه استقلال، با اصول «حق حیات، آزادی، و شادی» امضاء شد. سایر روز های تعطیل در آمریکا روز اکتشاف آمریکا توسط کریستفر کلمبوس، روز استقلال، روز احترام به ارتشیان و جنگجویان است. البته میخواهند این بحران را منتقل کنند به آسیا، منتقل کنند به آفریقا، منتقل کنند به خاورمیانه؛ با حادثهآفرینی در کشورهای دیگر و مناطق دیگر، ضعف خودشان را بپوشانند. ممکن است آمریکا خطرهائی برای کشورهای دیگر ایجاد کند؛ ممکن است دیوانگی کنند. و کار خود در فروش کلاهای دیگر شروع کرد.

اگر امروز دولتهای منطقهی ما و دولتهای دیگر جرأت کنند و یک روزی را به عنوان روز برائت و نفرت از دولت آمریکا معین کنند و به مردم بگویند در این روز بیائید راهپیمائی کنید، بزرگترین راهپیمائی تاریخ در دنیا اتفاق خواهد افتاد! وسعت و گستردگی آمریکا باعث تنوع آب و هوایی در این کشور شده است. از جملهی کارهائی که میخواهند بکنند، این است که در همین منطقه، این انقلابهای عظیم مردمی را به ضد خودشان تبدیل کنند؛ مردم را به اختلافات قومی، اختلافات مذهبی، اختلافات طائفی سرگرم کنند. امروز این وجهه به طور کامل از بین رفته است؛ یعنی آمریکا به عنوان یک متهم در دنیا مطرح است.

مسئلهی فلسطین پیش میآید، مسئلهی مصر پیش میآید؛ بمجردی که در مقابل حرکت مردم قرار میگیرند، به یک جوری، با یک ترفندی، با یک خدعهای، فوراً مسئلهی مذهبی را مطرح میکنند. علاوهی بر همهی اینها، جنبش تسخیر والاستریت در خود شهرهای آمریکا به راه افتاده است. با استفاده از رایدشر (عبور و مرور با استفاده از خودروهای عبوری) میتوانید با هزینهای اندک به مکانهای مختلف و شهرهای گوناگون سفر کنید. همچنین لازم به ذکر است که ایالات متحده بر اقتصاد سایر نقاط جهان نیز تأثیر می گذارد. جنگ روسیه بر قیمت سوخت و اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت.

قیمت بلیط آمریکا با توجه به شهر مبدا سفر از ایران و شهر مقصد سفر به آمریکا با توجه به میزان مسافت و ساعت پرواز متغیر است. عموما قیمت زعفران عمده پایین تر از قیمت خرید زعفران جزئی است. بنابراین چنانچه برای خرید بلیط هواپیما ایران آمریکا عجله نداشته باشید، میتوانید ارزانترین پرواز را حوالی تاریخ انتخابی خود خریداری کنید. نمونهی دیگر از پیشرفت ملت ایران این است که ما ملت ایران، امروز از لحاظ قدرت سیاسی، از لحاظ قدرت تأثیرگذاری بر تحولات دنیا و حضور در فعل و انفعالات منطقهی خودمان، بلکه دیگر مناطق جهان، از اول انقلاب بمراتب قویتریم.

این علتش چیست؟ این در خور تأمل و تدقیق است. ممکن است برای شما این پرسش پیش بیاید که آیا زندگی در آمریکا با این جمعیت زیاد خوب است؟ ما از شما درخواست می کنیم که برای ذکر درست منابع در هنگام استفاده از مطالب ما به ویب سایت ما لینک دهید. یعنی وضعی که در هنگام نامزد ریاست جمهوری شدن این آقا بر آمریکا حاکم بوده است، به اعتراف مردم آمریکا، وضع بدی بوده است و او قول داد که تغییر پیدا بشود. پس بدی مسلّم شد. البته موفق هم نخواهند شد.

البته غربیها، از جمله آمریکائیها، حرکتهای دیوانهوار میکنند. انگلیسها متخصص دشمنی انداختن بین گروههایند – از جمله بین شیعه و سنی در دنیای اسلام – از چند صد سال قبل آنها اینکاره بودند. همه باید بیدار باشند؛ سنی بیدار باشد، شیعه بیدار باشد، عالم مذهبی بیدار باشد، نخبهی دانشگاهی بیدار باشد، آحاد مردم بیدار باشند؛ بفهمند چه کار میکنند، بفهمند توطئهی دشمن را و نقشهی دشمن را؛ به نقشهی دشمن کمک نکنند. آمریکا هم به نحو دیگری؛ کسری بودجهی فراوان، قرض فراوان، فشار مردم، حرکت ضد والاستریت، حرکت – به قول خودشان – نود و نُه درصدی. ما از همه طرف ها می خواهیم روسیه را برای توقف جنگ علیه اوکراین تحت فشار قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید