تهران چند منطقه دارد

درجایی که ازنظر فنی ساخت سد کمال خان شاید اگر لازم بود با این شکل ضرورتی نداشت، اما این سد ازنظر فنی به شکلی ساخته شد که میتواند بهصورت تمام و کمال حقابه ایران را کنترل کند و حتی از ورود سیلابهایی که خارج از بستر رودخانه به سمت ایران بودند هم جلوگیری کند؛ میدانید که غیر از حقابهای که ایران از رودخانه هیرمند مطابق با معاهدهای که با افغانستان داشت، بخشی از سیلابهایی که مربوط به رودخانه نبود و سهم طبیعت بودند هم به سمت ایران میرفت، اما ازنظر فنی ساخت سد کمال خان به شکلی بود که حتی از ورود این سیلابها و آبهای سطحی که ارتباطی با معاهده دو کشور نداشت جلوگیری کرد.

درباره هریرود نیز هر دو کشور موافقت کردند مطالعات فنی و تخصصی در این رابطه انجام شود و بر اساس حقوق هر دو ملت با یکدیگر همکاری کنند. این در نوع خودش جالبتوجه است و جز مسائل سیاسی دلیل دیگری نمیتواند داشته باشد. درواقع اگر بعد سیاسی ماجرا برجسته نشود، آب سرچشمه گرفته از کوههای افغانستان برای زندگی و بهرهمندی ساکنان هر دو کشور کافی خواهد بود. اخبار اقتصادی- وزیر نیرو گفت: در آینده نزدیک دو نمایشگاه در زمینه فعالیتهای تجاری، بازرگانی و صنعتی را برپا خواهیم کرد و کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی را در افغانستان برگزار میکنیم. وزیر نیرو گفت: در آینده نزدیک دو نمایشگاه در زمینه فعالیتهای تجاری، بازرگانی و صنعتی را برپا خواهیم کرد و کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی را در افغانستان برگزار میکنیم.

در افغانستان رودخانه آمودریا را هم مثل آب هیرمند، داریم که بعد از آبیاری بخشی از افغانستان بهسمت آسیای مرکزی و دریای اورال میرود؛ رودخانه دیگری هم داریم که از پنجشیر به سمت پاکستان میرود؛ اما چرا در دو مورد ذکرشده دیگر مشکلی مشابه با مسئله هیرمند پیش نمیآید. با قطع آب هیرمند، تأمین آب شرب زمینهای کشاورزی منطقه سیستان و تأمین علوفه و آب مورد نیاز دامداریها و تأمین آب آشامیدنی بیش از ۴۰۰ روستا که فاقد لوله کشی آب هستند با مشکل مواجه شده است.بنابر برآوردهای کارشناسان کشاورزی، از ۱۲۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در این منطقه امسال ۷۰ هزار هکتار زیر کشت رفته بود که ۸۰ تا ۱۰۰ درصد محصولات این زمین ها بر اثر خشکسالی نابود شده است.

در یک مرحله نیروهای کمونیستی افغانستان که مورد حمایت شوروی سابق بودند بهخاطر تیرهکردن روابط دو ملت ایران و افغانستان این مسئله را برجسته کردند و مانع از رهاسازی حقابه ایران شدند. من در اینجا صرف به وضعیت آب در پاکستان و ارزش آبهای افغانستان برای پاکستان مختصراً اشاره می کنم تا از اینطریق اهمیت و برنده گی دیپلوماسی آب را در برابر پاکستان را به نمایش بگذارم. یکی از مهمترین قراردادهایی که تاکنون ایران در بحث آبهای مرزی و حقابه به امضا رسانده است قرارداد 1351 هیرمند است که بین دولت ایران و افغانستان به امضا رسید و طبق آن سهم ایران از حقابه هیرمند که از کوههای افغانستان سرچشمه میگیرد و در انتها با طی کردن خاک افغانستان به دریاچه هامون در ایران میریزد، به رسمیت شناخته شد.

به لحاظ بعد حقوقی رویههای حقوقی در همه کشورها بهویژه افغانستان حاکم بوده و از این گریزی نیست؛ در سال۱۳۵۱ در زمان نخستوزیری «موسی شفیق» در افغانستان و هویدا در ایران این حقابه ازلحاظ حقوقی موردبحث و توافق قرار گرفت. محمد هاشم عصمت اللهی مسئله حقابه ایران دو بعد دارد؛ یک بعد حقوقی و یک بعد سیاسی. از منظر حقوقی هر دولتی در افغانستان روی کار باشد چه طالب و چه غیرطالب موظفاند حقابه ایران را تأمین کنند.

طی۲۰ سال گذشته که دولت افغانستان دستنشانده آمریکا بود، این مسئله بغرنجتر شد. مشخصاً در طول۵۰-۴۰ سال گذشته پاکستان نقش جدی بر سیاستهای دولتهای مستقر در افغانستان داشته و زمانی که این تسلط کمتر بوده معمولاً مشکل حقابه بین دو کشور برجسته و پررنگ نبوده است. با بررسیهای صورت گرفته، قطع آب رود هیرمند بهدلیل ذخیره بیشتر آب در پشت سد «کجکی» در افغانستان و تغییر مسیر این رود توسط افغانستان است.وی افزود: طی چند سال گذشته ساخت و سازهایی در این منطقه توسط افغانستان صورت گرفته که از سوی کارشناسان و مسئولان کشورمان نادیده گرفته شده بهطوری که تا چند وقت پیش حتی از تغییر مسیر این رود اطلاعی نداشتیم.در بازدیدی که اخیراً از منطقه انجام شده و همچنین تحقیقات اولیه نشان میدهد که مسیر آب این رود در برخی از نقاط توسط افغانستان منحرف شده است بهطوری که اصلاً آبی وارد حوزه آبریز ایران نمیشود.در حال حاضر آبریز رود هیرمند به حوزه آبی کشورمان بهطور کامل خشک شده است، این در حالی است که هنوز اقدام جدی از سوی دست اندرکاران امور آب کشور صورت نگرفته است و مسئولان تنها عدم بارش را بهعنوان علت خشکسالی ذکر میکنند.رودخانه هیرمند در افغانستان ۱۱۰۰ کیلومتر طول دارد و از کوههای «بابایغما» در مناطق مرکزی افغانستان سرچشمه میگیرد و استفاده از آب این رودخانه براساس توافقنامهای که در سال ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان به امضا رسیده، انجام میشود.

در حال حاضر بحران آب در منطقه زابل بهدلیل وابستگی زیاد این منطقه به آب های سطحی رود هیرمند شدت گرفته است و به گفته دست اندرکاران، روند مهاجرت از این منطقه و روستاهای حاشیه آن شدید شده است. در رابطه با طالبان هم این مسئله مهم است که همینالان هم آنها آب را به سمت ایران رها نکردهاند. اگر دنبال جاهای دنج و آرام میگردید، میتوانید به روستای هندخاله هم بروید. روستای کردان به سبب موقعیت خاص جغرافیایی ،استقرار صنایع مهم و وجود جاذبه های بسیار زیبا و برجسته طبیعی، تاریخی، گردشگری، مذهبی، مجاورت با اتوبان تهران-قزوین و همسایگی با مراکز جمعیتی نظیر کلان شهر کرج از یک سو و برخورداری از آب و هوای مطلوب و طبیعت بسیار زیبای کوهستانی از سوی دیگر، ضمن پذیرائی از تعداد قابل توجه گردشگر، از استعداد مهاجرپذیری بالائی برخوردار است.

با رفتن به شهر سامان در چهارمحال و بختیاری بهترین فرصت به خود میدهید تا از طبیعت زیبای این شهر لذت ببرید. منطقه ۳ شهرداری تهران با مساحتی بالغ بر ۳ هزار هکتار، در پهنه شمال شرقی شهر تهران واقع شده است و یکی از بزرگترین مناطق شهری تهران است. بسیاری از کاربریهای موجود در منطقه ۳ عملکرد شهری دارند، مانند: امامزاده اسماعیل (ع)، بوستان ملت، ساختمانهای تشریفاتی، دولتی، سفارتخانهها، دانشگاهها، ساختمانهای تجاری. اصلیترین تفریح در بوستان نهجالبلاغه تهران ، دوچرخهسواری و پیادهروی است.

ب : مقدار دفع بیشتر از جذب باشد : این حالت ممکن است در اثر خشک بودن خاک، کمبود ریشه نسبت به شاخساره، یا در اثر جابجا کردن گیاه پیش بیاید. «ایلول، نام ماه دوازدهم از سال رومیان است و آن بودن آفتاب است در این زمان از اواسط برج سنبله تا اواسط برج میزان. این راه بهمنزله به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان نیست بلکه به دلیل نیازی است که بهواسطه همجواری و تاریخی و فرهنگی برقرار است.

در این پژوهش سعی شده است با مطالعۀ ساختار اجتماعی دورۀ صفویه، عوامل فرهنگی مؤثر بر ترویج خرافات شناسایی شوند. این اشتباه است که ما طالبان را گروهی مستقل بدانیم که در رابطه با مسائل مختلف ازجمله تعهدات به ایران تصمیم واحدی بگیرند و بتوانند آن را اجرایی بکنند. رودخانه ارس به دلیل ورود پسابهای صنعتی از سمت ارمنستان بشدت با مشکلات زیست محیطی و بهداشتی مواجه شده و اگر برای جلوگیری از ادامه این روند تدبیر و تصمیم مناسب اتخاذ نشود، آینده خوبی در انتظارش نیست. بنابراین طالبان این مسئله را تکذیب کرد و این فضاسازی رسانهای که داخل ایران ایجاد شد مشخص نیست بر چه مبنایی رخ داده است و آب هم از منشأ در سد کمال خان تا رسیدن به ایران حداکثر تا۴۸ ساعت باید میرسید و اگر بنا بر رسیدن آب بود باید در بدترین حالت تا۷۲ ساعت بعد میرسید و اگر نرسیده مشخصاً به این دلیل است که اساساً تصمیم طالبان بر این نبوده که آب را به سمت ایران باز کند.

بنابراین باید به این نکته مهم توجه کرد که اعتماد به طالبان حتی در کوتاهمدت هم به نفع ایران نیست چه رسد به اینکه در بلندمدت ایران بخواهد بهعنوان یک شریک منطقهای با طالبان وارد تعامل شود. چه بهواسطه فعالیت دیپلماتیک مقامات سیاسی ایران و چه براثر افزایش منابع آبی و مجبور شدن طالبان برای باز کردن دریچههای سد، مهم این است این حقابه وارد ایران شود و برای مردم استان سیستان و بلوچستان که با خشکسالی مواجهاند بسیار خوشحالکننده خواهد بود. با وجود انعقاد قرارداد حقابه هیرمند، از اواخر دهه۱۳۷۰ و همزمان با کاهش بارش سالانه و گسترش خشکسالی بر سیستان، میزان ورودی آب رود هیرمند به دریاچه هامون مرتباً کاهش یافت و با ساخت سد کمال خان عملاً مسئله حقابه ایران تحت تأثیر قرار گرفت.

در واپسین روزهای هفته قبل، سازمان هواشناسی هشدار سطح نارنجی در رابطه با افزایش بارش و باد شدید در ۱۱ استان کشور منتشر کرد و پیرو آن، دستگاههای امدادرسان مرتبط همچون سازمان اورژانس کشور و سازمان امداد و نجات هلال احمر به حالت آمادهباش درآمدند، بارندگیها به طور پراکنده در نقاط مختلف از عصر روز چهارشنبه آغاز شد تا روزجمعه ادامه یافت.در حالی که امسال ما شاهد شدیدترین خشکسالی و کمترین میزان بارندگی در کشور هستیم متاسفانه همچنان کوچکترین بارندگی به سیل تبدیل میشود و خسارات زیادی را وارد میسازد.این در صورتی است که بسیاری از شهرهای ایران درگیر مسئله کمبود آب هستند و حتی در شهرهای شمالی نیز کمبود آب وجود دارد.

وی بیان کرد: متاسفانه با خشک شدن تالاب بین المللی هامون بر اثر قطع آب رودخانه هیرمند که همه ساله به دلیل خشکسالیهای متمادی اجتناب ناپذیراست به تدریج شاهد مرگ و میر ماهی در مقیاس وسیع در این تالاب هستیم. وی این اقدام را که برای نخستین بار از زمان معاهده ۱۳۵۱ هیرمند انجام شده را نقطه عطفی در کار کمیساران آب هیرمند ایران و افغانستان دانست و افزود: بر اساس این توافق، تهیه نقشههای موردنیاز برای شبیهسازی هیدرولیکی رودخانه، طراحی و اجرای سازههای آبگیر و اندازهگیری در مرز مشترک دو کشور هدفگذاری شده است تا اطمینان از دریافت حقابه جانب ایران بهطور دقیق محقق شود.

در افغانستان سد «کجکی» با ظرفیت آبگیری ۲۸۰۰ میلیون مترمکعب بر روی رودخانه هیرمند احداث شده است و بر روی یکی دیگر از شاخههای آن نیز ۶۶ سال قبل سد «دهله» در محلی به نام «ارغند آب» با ظرفیت ۲۸۸ میلیون مترمکعب آبگیری ساخته شده است که هم اینک حجم مفید آن ۱۶۰ میلیون مترمکعب است. بنا بر این توافقنامه، از آب موجود رودخانه هیرمند ۲۲ مترمکعب در ثانیه بهعنوان «حقابه» سهم ایران است. قراردادی که با گذشت 49 سال همچنان در اجرای آن چالشهای جدی وجود دارد و طرف افغانستانی در بسیاری از سالها حقابه ایران را اختصاص نمیدهد و با سدهایی که روی رودخانه احداث کرده عملاً به خشک شدن هامون دامن زده است، موضوعی که مسئولان ایرانی بارها با مذاکرات دیپلماتیک تلاش کردهاند آن را برطرف کنند.

ادعای رهبران طالبان مبنی بر دشمنی با آمریکا هم یک ادعای واهی است و مستندات فراوانی در این رابطه وجود دارد. تالاب بین المللی هامون واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان از سه دریاچه کوچک به نامهای هامون پوزک، هامون سابوری و هامون هیرمند تشکیل شده و در زمان فراوانی آب به هم میپیوندند و دریاچه مشترک هامون بین افغانستان و ایران را تشکیل میدهند. بعدازآنکه مقامات ایران اعلام کردند براساس توافقنامه، طالبان دو دریچه از دریچههای سد کمال خان را باز کردهاند تا آب به سمت ایران روان شود مقامات محلی طالبان با انتشار ویدئویی این خبر را تکذیب کردند و از این مسئله تحت عنوان افواهات (حدس و گمانها) یاد کردند و گفتند با توجه به فرارسیدن فصل زراعت، آب به درخواست کشاورزان استان نیمروز افغانستان که هممرز با سیستان و بلوچستان ایران است به حدی که برای کشاورزی اینها کفایت کند، بازشده است.

دیدگاهتان را بنویسید