بوهلر و برونساید (Buhler And Burnside

به طور معمول کروکودیل ها در رنگ های روشن تر مانند سبز و قهوه ای هستند، در حالی که تمساح ها به رنگ های تیره تر مانند خاکستری و سیاه یافت می شوند. چاه جذبی( به طور مستقیم وارد آب زیرزمینی می شوند . با استفاده از درصد وزنی ذرات، تغییرات پارامترهای اندازه ذرات در امتداد کانال اصلی رودخانه، در هر یک از ردهها و گروههای اصلی با استفاده از نرمافزارExcel 2010 ترسیم و پارامترهای جورشدگی، کجشدگی و کشیدگی به روش ترسیمی جامع فولک (Folk 1980) توصیف شدند. روش رژیم بر اساس روابط تجربی جریان با ابعاد کانال دیرینه، اختصاصات رسوب و اشکال مرتبط صورت گرفته و توسط Williams (1984) ارائه شده است.

روش ظرفیت از روابط تجربی بین اندازه دانه و شرایط هیدرولوژیکی که برای شروع حرکت رسوب لازم است، استفاده میکند. درشتی ذرات را میتوان به انرژی بالای رودخانه نسبت داد که سبب خروج و انتقال ذرات دانه ریز به سمت پایین دست رودخانه شده است. همچنین افزایش مقدار کجشدگی به طرف پایین دست، ناشی از افزایش ذرات دانه ریز مانند گل و کاهش ذرات در اندازه گراول و ماسه، نبودن فرصت کافی برای شستشوی ذرات دانه ریز توسط جریان آب است.

2011)، انتقال رسوب از مکانهای دیگر (ورود شاخه جانبی، منشأهای رسوبی غیرآبرفتی ناشی از خزش یا حرکات تودهای خاک و برداشت و تولید رسوب توسط عوامل انسانی) (Davey and Lapoine 2007)، تغییرات کانال توسط انسان (Surian 2002) رعایت نشود. زیرا ذرات از ابتدای کانال رودخانه تا انتهای آن بطور عمده دانه درشتاند و درصد ذرات دانه ریز در آنها اندک است. نمونههای رسوب بالادست حوضه (رسوبات در اندازه پبل و گراول همراه با میزان پایین رسوبات دانه ریزتر ماسه و گل) جورشدگی بهتری نسبت به رسوبات پایین دست دارند. آن را در محلی که لایه آبدار وجود دارد حفر می کنند و سپس با استفاده از تلمبه های مخصوص آب آن را به سطح زمین آورده به مصرف آشامیدن یا کشاورزی و یا مصنعتی می رسانند.

مطالعه در جهت شناخت فعل و انفعالات بین شوری و علف کش ها برای استفاده کارآمد تر از علف کش ها و حفاظت از گیاهان ضروری است (Sacala et al., 2008) که به دلیل روند رو به رشد مصرف گلایفوسیت در آینده، توجه بیش از پیش به این علفکش ضرورت دارد. عهدنامه مورخ 1961 مربوط به اوروگوئه میان آرژانتین و اوروگوئه همین روش را برای آن بخش از رودخانه بكار برده است كه معبر قابل كشتیرانی اش به دو معبر فیلومنا و دل مدیو تفكیك میشود . روش تعیین رخسارهها، عناصر ساختاری و کدهای استفاده شده بر اساس طبقهبندی Miall (1996 & 2006) بوده است.

این معیار بر اساس اندازه دانهها ساختارهای رسوبی، شکل هندسی تودههای رسوبی و سطوح محصور کننده آنها است. است که خود بر اساس تخمین سیلابهای دیرینه است که هر دو مورد توسط Baker (2000) مرور شده است. دو طرف خیابان با درختهایی سرسبز و زیبا پوشیده شده است. با تدقیق در قوانین و مقررات مرتبط با منابع آبی می توان دریافت که مطابق تبصره یک ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه به عنوان یک عمل حاکمیتی به وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقهای ) واگذار شده است. درشتی ذرات را میتوان به انرژی بالای رودخانه نسبت داد که سبب خروج و انتقال ذرات دانه ریز به سمت پایین دست رودخانه شده است (موسوی حرمی 1389). البته در پایین دست رودخانه با اینکه در مجموع ذرات ریز به سمت زیاد شدن پیش میروند، ولی باز هم مقدار میانه از مقدار میانگین بالاتر است.

جائیکه، w قدرت رودخانه در واحد ناحیه مرز () و d قطر متوسط دانه بر حسب متر است. 2011. در جدول 1، مشخصات مکانی، شیب و آنالیز اندازه دانه در نمونههای برداشت شده از کانال اصلی رودخانه مولید آورده شده است. این تغییر الگو در اثر تغییر در اختصاصات سنگشناسی و تفاوت در حساسیتپذیری واحدهای زمینشناسی به فرسایش در مسیر رودخانه و اضافه شدن رسوب از دیواره کانال رودخانه بوده است. صوت­های گوناگون خیال و نیز انواع تشبیه مایه گرفته از همان شباهتی است که نیروی تخیل شاعر در میان اشیاء کشف میکند و در صور مختلف به بیان می­آورد.» (پورنامداریان، 1381: 214) تشبیهات آتشی اغلب تازه هستند و شاعر خود، آنها را کشف کرده است.

کوهنوردی یکی از تفریحات محبوب این نقطه است و با توجه به شرایطی که گفتیم، اگر کوهنورد حرفهای هستید باید تمامی لوازم موردنیاز برای صعود و غارنوردی را به همراه داشته باشید. روند تغییرات کجشدگی نسبت به دیگر اختصاصات بافتی کمتر بوده است. از آنجا که درصد ذرات در اندازه گل کمتر از 5% است، آنالیز پیپت و هیدرومتر برای این گروه از نمونههای رسوب صورت نپذیرفته است. کاهش میزان کجشدگی در بالادست مربوط به فراوانی ذرات گراول و ماسه است که باعث شده تا این مقدار کمتر از مقدار کجشدگی پایین دست شود.

افزایش ذرات گل و کاهش اندک ذرات در اندازه گراول و ماسه به سمت پایین دست رودخانه، باعث جورشدگی ضعیفتری نسبت به رسوبات بالادست رودخانه میگردد. تغییرات کشیدگی به سمت پایین دست دارای روند کلی کاهشی است که موید جورشدگی کم ذرات رسوبی پایین دست رودخانه نسبت به ذرات رسوبی بالادست رودخانه است. در کشور ما که در منطقه ای خشک و کم باران قرار دارد در طرح های زیر بنایی که به آب نیاز دارند و یا در طرح هایی که از منظر اجتماعی و محیط زیست به مطالعه نیاز دارد باید با تامل بیشتری عمل شود البته اخیرا مطالعاتی صورت می گیرد و طرح های پتروشیمی و پالایشگاه ها قبل از کلنگ خوردن توسط مهندسین مشاور در خصوص مطالعات اجتماعی و مطالعات زیست محیطی و…

دلیل این ناپیوستگی وجود فرسایش شیاری در واحدهای زمینشناسی (حساسیت واحدهای سنگی به فرسایش) و فعالیت کشاورزی در امتداد کانال رودخانه است (شکل 7-الف و ب). جائیکه، h متوسط ضخامت طبقات مورب به متر است و dm متوسط عمق کانال به متر است. که به اندازه ذرات وابسته است، باعث افزایش جورشدگی در هر زیر روند شده است. به عبارت دیگر چون رودخانه فصلی است، آشفتگی جریان در طول مسیر رودخانه و تغییرات رژیم جریان در طی زمان، سبب جورشدگی ضعیف به سمت پایین دست میگردد. همانطور که در شکل 6 مشخص است، پیوستگی اول از نمونه 1 تا 19 (مسافت حدود 50/18 کیلومتر) ادامه دارد که اندازه ذرات به تدریج کاهش مییابد.

این عمل تا زمانی ادامه داشت که سنگ و خاک رس جای خود را به خشت دادند. حداکثر اندازه قطعات گراولی در هر رخساره سنگی در سه برش از بخشهای بالادست، میانی و نزدیک به پایین دست جریان، در هر رخساره سنگی در صحرا اندازه گیری شده و متوسط 10 قطعه بزرگ برای محاسبه قدرت جریان استفاده شده است. متوسط جریان سالانه آن 452 میلیون متر مکعب می باشد این رود پس از عبور از بوکان و غربی میاندوآب و دشت حاصلخیز شامات به باتلاق های جنوب شرقی دریاچه ارومیه میریزد.

در این معادلات، Q متوسط جریان تخلیه بر حسب ، Q2.33 میانگین سالیانه پیک جریان تخلیه بر حسب ، D max حداکثر عمق کانال (متر) و Wb عرض کانال (متر) است. به منظور انجام مطالعات رسوبشناسی، تعداد 30 نمونه رسوب از بالادست تا پایین دست و از کف کانال اصلی رودخانه (با طول 30 کیلومتر) از عمق حدود 20 سانتیمتری به صورت غیر سیستماتیک برداشت شد. مطالعات رسوبشناسی در طول کانال این حوضه نشان میدهد که روند تغییرات اندازه ذرات از الگوی نمایی کاهش به سمت پایین دست بهطور کامل پیروی نمیکند.

علاوه بر این در این پیوستگی درصد اندازه ذرات از 72/90 % گراول، 9% ماسه و 27/0% گل در نمونه 1 به 37/84% گراول، 52/15 % ماسه و 11/0% گل در نمونه 19 تغییر یافته است. در پیوستگی رسوبی دوم از نمونه 20 تا 25 (مسافت 60/6 کیلومتر) درصد اندازه ذرات از 72/87% گراول، 95/10% ماسه و 33/1% گل در نمونه 20 به 00/81% گراول، 69/17 % ماسه و 31/1% گل در نمونه 25 تغییر نموده است. موقعیت نمونهها با GPS ثبت گردید و بعد از برداشت، نمونهها به آزمایشگاه منتقل و نمونهها با دقت 01/0 توزین گردید. با استفاده از روش غربال خشک و با فواصل 5/0 فی (از 4- تا 4 فی)، نمونهها الک شده و درصد وزنی ذرات در اندازههای گراول، ماسه و گل محاسبه شد.

نامگذاری رسوبات به روش فولک (Folk 1980) صورت گرفته است. مضافا اینكه دو روش یاد شده تنها راه حلهای ممكن نمی باشند . این دو قسمت به وسیله باریکه ای به نام امریکای مرکزی به هم متصلند. تکرار واژه «خلق»،مقبوح و از آیین منشآت کاتبان نثر مصنوع به دور است.با توجه به واژگان «صورت و سیرت» میتوان عبارت مورد نظر را طبق قاعده لف و نشر مرتب و با توجه به این که سخن در خصال و مناقب یک دبیر است و او را با صفت محکک یاد کرده بدین صورت تصحیح کرد:«محمود حلق، مسعود خُلق».

اگر اطلاعاتی دارید در این زمینه مفید باشد و بتواند به ارتقاء سایت و دیگر کاربران کمک کند خواهشمندیم تا به ادمین سایت پیام دهید و اطلاعات خود را در اختیار ما بگذارید. با توجه به تقسیمات زمینشناسی ایران این حوضه بخشی از کمربند فلیش و مخلوط درهم شرق ایران است که در شرق بلوک لوت قرار گرفته است. ارتفاع متوسط حوضه آبریز مولید 7/1479 متر و شیب متوسط 7/3 درصد است. همچنین براساس شواهد و مطالعات صحراییکه درطول مسیرحرکت از بالادست تا پایین دست رودخانه مولید انجامگرفت، رخسارههایرسوبی موجود در دیواره رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. اما انسان به آبهای شیرین موجود در رودها ، دریاچهها ، و آبهای زیرزمینی دسترسی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید