بررسی رخساره های رسوبی و الگوی برانبارش رسوبات در رودخانه مولید (جنوب شرق قاین)

ماده 158 قانون مدنی ایران: هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیای آن مقدم بوده است، در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیا، اگرچه پایینتر از آن باشد. ماده 159 قانون مدنی ایران: هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی، سابقه تضییقی نباشد، میتواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند، در غیر این صورت حق بردن آب را ندارد، اگرچه زمین او بالاتر از دیگر اراضی باشد.

در نتیجه با توجه به شاخصهای موجود آب رودخانه برای شرب تا حدودی مناسب بوده و نیازمند تصفیه می­باشد و عوامل صنعتی اطراف رودخانه تاثیری بر کیفیت آب نداشته است. در لغت نامه ها اشاراتی شده به “پیله”بمعنی (صحرا و زمینی خشک و وسیع که در میان دو آب واقع شده باشد یعنی دو طرف آن دو رودخانه رفته باشد یا یک رودخانه دو شاخ شود و آن زمین را در میان در آیـــــــد.) (بحالت جزیره در آید)با توجه به کوهستانی بودن منطقه و وجود دره های زیاد دراطراف٬رودخانه هایی شکل گرفته ولی همه آنها بدون آب بوده ویا اینکه فقط آبهای فصلی در آنها جاری هستند و تنها رود خانـــــه بزرگ و قابل قبول رودخانه ای است که از وسط روستاها میگذرد و از کوههای اوچ دره و هفت چشمه سـرچشمه و تا رودخانه قره سو در نزدیکی اردبیل پیش میرود که آنهم در سالهای گذشته کمترین آب در فصول سال را داشته .در مواردی “پیله” بمعنی گیل دیک (نام محلی وعام گلی است) آمده است .

این رودخانه میان دشت های وسیعی قرار دارد که در زمان های قدیم، مأمن اقوام ترکمن بوده است. عمدهترین گروههای قومی این كشور: پنجابیها 55٪، كه بیشتر رهبران و زمامداران سیاسی و نظامی كشور از میان آنها برخاستهاند؛ سندیها 20٪؛ پشتونها 10٪؛ بلوچها 5٪، بزرگترین گروههای قومی پاكستان شمرده میشوند. سطح مبادلات اقتصادی بین ایران و ترکیه زیاد است و این کشور، روابط سیاسی قابل قبولی هم با ایران دارد. ایران با هفت کشور مرز زمینی دارد و مجموع طول مرزهای زمینی ایران، 6010 کیلومتر است.

طول این جاده ۴۵ کیلومتر است، اما باید دو ساعتی را زمان برای رسیدن به مقصد درنظر بگیرید. بالادست میدهد و این مازاد آب است که باید به پاییندست فرستاده شود؛ اما در عین حال طبق این نظریه، بالادستیها حق واردکردن خسارت به پاییندستیها را ندارند. در برخی موارد نیز گاه دیگران این مطلب را به او یادآوری نموده و او درصدد پاسخگویی به آنها برمیآمد، اما نه به روشی متداول و در راستای اقامه استدلال، بلکه به نظر می­آید بهگونهای موضع تدافعی اتخاذ می­نمود.

به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاكمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و كم گسترده ای بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت . وی در این باره اظهار داشت: بیمبالاتی برخی ازمسئولان موجب این حادثه شده است، چرا که این پل از سال ۹۸ بهصورت موقت روی رودخانه و بدون حداقل امکانات حفاظتی تعبیه شده و در اختیار مردم قرار گرفته بود که برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل میشود و مسببین این حادثه مورد تفهیم اتهام قرار میگیرند و امیدوارم دفاع موجهی در این خصوص داشته باشند.

این رود در یک کیلومتری ساحل خزر به شلمان رود متصل میشود. بیشتر بخشهای پرجمعیت ترکمنستان، از جمله عشقآباد، در نزدیکی مرز ایران واقع شدهاند و امنیت این کشور به امنیت ایران وابسته است. بیشتر از آب باران که در پشت سد ها نگه داری می شود تامین می شود این آب از آب باران به دست می آید که در چاه و رودخانه جمع شده است . همچنین در (جدول شماره 7) توزیع ماهانه مقادیر به دست آمده برای روشهای به کار رفته به نمایش گذاشتهشده است.

همچنین بازار ویلاهای اجاره ای نیز در این منطقه داغ میباشد و اگر قصد سفری چند روزه به کردان را دارید میتوانید با اجاره ویلا در کردان مکانی مناسب جهت اقامت در کردان برای خود دست و پا نمایید. افغانستان به دلیل حضور گسترده مهاجران افغان در ایران، گسترش روابط با این کشور را در دستورکار خود قرار داده است. در بین همسایگان ایران، ترکیه با 593 میلیمتر بارش سالانه، بیشترین و ترکمنستان با 161 میلیمتر بارش سالانه، کمترین مقدار بارندگی را به خود اختصاص داده است.

سیاست خارجی ایران در قبال تمام همسایگان زمینیاش، سیاست دوستی و برادری است. بعد به رودخانه میرسیم که عمق کمی دارد و آبش نه خیلی خنک است که تمام تنمان مورمور شود و نه آنقدر گرم که ذوقمان را کور کند. به روستای «عیسی آباد» میرسیم و پلی بزرگ در ورودی روستا روی رودخانهای خشکیده که گلهای گوسفند در بسترش درحال چراست. در نظر گيري احداث سد جديد کمال خان در افغانستان از نوآوري هاي اين پژوهش محسوب شده و از مدل شبيه سازي MODSIM استفاده شده است. رودخانه هيرمند از ارتفاعات کشور افغانستان سرچشمه گرفته و به درياچه هامون مي ريزد، بهره برداري و توسعه سدهاي کجکي، دهلا و کمال خان در بالادست، جريان ورودي به ايران را کم و درياچه هامون را خشک کرده است.

نتايج حاکي از آن است که در وضعيت موجود 398 ميليون متر مکعب جريان ورودي به ايران خواهد بود و با توسعه کامل در بالادست کاهشي در حدود 90 ميليون متر مکعب در دوره بلندمدت و رسيدن به ورودي معادل 59 هزار مترمکعب در دوره خشک سالي مشاهده خواهد شد که آسيب پذيري منطقه را به شدت افزايش مي دهد. هدف اين پژوهش بررسي تأثير توسعه سدها در ميزان آب ورودي به ايران و تامين نيازها تحت دو سناريو وضع موجود و توسعه کامل در دو دوره بلند مدت 45 ساله و خشک سالي مي باشد.

هرچه نزدیک تر میشوم صدا بلند تر و زیبا تر میشود. در مقالة حاضر بهطور کمّی به این موضوع پرداخته میشود و برای این منظور کاربری اراضی دشت هلمند افغانستان با استفاده از تصاویر ماهوارهای بررسی شده است. بهخاطر اهمیت نوع الگوریتم انتخابشده در تهیه تصاویر طبقهبندیشده، سه الگوریتم بیشترین شباهت (MLC)، درخت تصمیمگیری (DT) و ماشینهای بردار پشتیبان (SVM) ارزیابی شدهاند. از مشکلات عمده در انجام آزمونها، تهیة نمونههای آموزشی از افغانستان است؛ بدین منظور از نقشههای FAO، نقشههای اطلس کاربری اراضی افغانستان، نقشههای مرکز سازمان زمینشناسی امریکا و تصاویر Google Earth کمک گرفته شد. نقشههای حاصل از الگوریتمهای فوق با ضریب کاپا و دقت کلی ارزیابی شدند و دقت مناسبی داشتند.

ایران به دلیل واقعشدن در منطقهای گرم و خشک با بحران آب روبهرو است و بر سر مدیریت منابع آب مشترک خود با کشورهای همسایه همواره اختلاف داشته است که این اختلافات گاه به درگیری لفظی و حتی نظامی نیز انجامیده است. فالکن مارک و همکاران بر اساس سرانه منابع آب تجدیدپذیر سالانه، کشورهای در معرض بحران آب را طبقهبندی کردهاند. بر اساس شاخص فالکن مارک کشورهای با سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از 1700 متر مکعب در سال در وضعیت تنش آبی و کشورهای با سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از هزار متر مکعب در سال در وضعیت کمبود (بحران) آب قرار دارند.

در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، خشکشدن دریاچه ارومیه بر اثر مدیریت نادرست آب کشاورزی، در حوضه آبریز هامون، خشکشدن دریاچه هامون به خاطر تخصیصندادن حقآبه ایران از جانب افغانستان، در حوضه آبریز قرهقوم، کاهش آب ورودی به سد دوستی (منبع اصلی تأمین آب شرب مشهد) به سبب کنترل آب از جانب افغانستان و در حوضه آبریز فلات مرکزی، خشکشدن زایندهرود و تالاب گاوخونی به دلیل افزایش جمعیت، نمونههایی از بحران آب در حوضههای آبریز مختلف در سراسر ایران است. افغانستان نیز به دلیل کشت گسترده خشخاش و نیاز روزافزون به آب کشاورزی و درنتیجه، تخصیصندادن حقآبه به ایران از هیرمند که خشکیدن دریاچه هامون و ازبینرفتن کشاورزی سیستان را سبب شده است، دومین کشوری است که بر سر منابع آب مشترک با ایران اختلافات شدیدی دارد.

با شش برابر شدن تقاضاي آب در طول قرن بيستم، هيچ گشايشي بر سر مسائل مربوط به آبهاي مرزي حاصل نشده و همين امر سبب گرديده تا عدهيي از کارشناسان پيشبيني کنند که جنگهاي قرن 21 بر سر آب خواهد بود. در ایران پس از پیوستن چند رودخانه فصلی به آن تا تنگه ذوالفقار که محل تلاقی مرزهای ایران، افغانستان و ترکمنستان است خط مرزی ایران و افغانستان به طول ۱۰۷ کیلومتر را تشکیل می دهد. اکثر شما از پاریس دیدن می خواهید سفر و پیمودن بانک های سین را در طول سفر خود داشته باشید؛ این یکی از دلایلی است که در راهنمای ما به جاذبه های توریستی برتر در پاریس برجسته می شود .

پاییندست که در گذشته به تأسیس سازههای آبی برای بهرهبرداری از منابع آب مشترک اقدام کردهاند با تأکید بر این سازهها اولویت بهرهبرداری را مربوط به خود خواهند دانست و درواقع این نظریه به نفع کشورهای پاییندست است. طبق این نظریه، اولویت در بهرهبرداری از منابع آب مشترک، متعلق به کشوری است که در این موضوع سابقه بیشتری دارد. این نظریه بر مجازبودن هرگونه استفاده از منابع آب مشترک از سوی کشوری که بر آن منابع تمامیت ارضی دارد یا آن منابع از آن کشور میگذرند، تأکید دارد.

این نظریه بیان میکند که منابع آب هر کشوری جزء منابع طبیعی آن کشور است. این نظریه دقیقاً عکس نظریه هارمون است و توافق کشورهای پاییندست برای اعمال هرگونه تغییری در رژیم آبهای مشترک را میطلبد و از این رو از سوی کشورهای پاییندست منابع آب، حمایت شده است. جمهوری آذربایجان به دلیل اشتراکات مذهبی و فرهنگی با ایران، سعی در گسترش روابط با ایران و بهرهمندی از پتانسیلهای زیاد آن دارد. عراق پس از سقوط صدام به دلیل اشتراکات مذهبی به یکی از متحدان اصلی ایران در منطقه تبدیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید