بررسی جلوههای نمادین طبیعت در اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی

بروز این آفت ممکن است در ممالک مزبور نیز در آتیه سکتهء مهمی به توسعهء طبیعی زراعت پنبه وارد سازد. برای بازدهی بیشتر این نانو ماده از آهن ( Fe ) هم استفاده می کنند که آهن عمل اکسایش تحت تابشهایی با طول موج بلند تر و به طور ویژه در ناحیه نور مرئی را ممکن می سازد. پنجشیر از نقطه نظر مراودات یکی از مهمترین راه های کاروان رو قدیم بین حصص شمالی،شرقی و جنوبی هندوکش بوده و هست و با وجود اینکه سرک شکاری بین کابل و باختر و تخارستان (بین کابل و مزار شریف و قطغن و بدخشان) موتررو شده است معذالک دره پنجشیر از نقطه نظر رفت و آمد رمه های حیوانات و حمل و نقل نمک و میوه جات و غله جات و تردد کاروان های کوچک مقام خود را از دست نداده است و مسافرت میان دره جرم بدخشان و کابل کمافی السابق از این راه عملی میشود زیرا با وجودیکه سرک از خان آباد تا مرکز بدخشان و از آنجا تا بهارک (دهن دره واخان و جرم و زردیو) رفته بانهم تردد موتر در آن ناحیه زیاد نیست و کثرت خرابی پلهای رودخانه کوکچه عایق دیگری تولید کرده است.

هم برگرفتن نام تگینآباد از نام دودمان تُرکشاه را محتمل میداند که از اواسط سدۀ هفتم تا اواسط سدۀ نهم میلادی بر کابل و گندهارا فرمان میراندند. در منابع یونانی باستان: -Karoura/کارورا یا Kaboura/کابورا، نام شهری که بطلمیوس (در کتاب ۶، فصل ۱۸، بند ۴ از Geographia) آن را در سرزمین پاروپامیز (گندهارا) یاد کرده و بدیهی است که نام این شهر رونویسی از نام محلی بوده؛ -Ortospana/اُرتُسپانا، نام شهر دیگری است که بطلمیوس آن را در سرزمین پاروپامیز آورده، و استرابو (در کتاب ۱۱، فصل ۸، بند ۹) آن را چهارراهی مهم دانسته که از آنجا سه جاده به سرزمین باختر منتهی میشدند.

در سلسله جبال هندوکش و رشته ها و شاخه های فرعی ان یکعده دریاچه ها و یا به اصطلاح عوام حوض هائی موجود است که تعیین موقعیت آنها از نقطه نظر جغرافیه و طبقات الارضی و منابع آب و نیروی آب و داستان های فلکلور محلی اهمیت زیاد دارد ولی اکثر آنها را جز اهالی محلی دامان دره ها کس دیگری ندیده است. سرچشمه رودخانه پنجشیر نقطه ایست در کوتل انجمن که آنرا (ناوک) گویند و 19 معاون دیگر حد به حد به آن یکجا میشود بدین ترتیب رود خانه پنجشیر که با معاونین آن از آب های 20 دره مختلف تشکیل شده در گلبهار با رودخانه (شتل) یکجا میشود و آب های مشترک آنها با آب های سالنگ و غوربند در مقابل برج عبدالله بگرام بهم وصل میشوند و همه در سروبی به رودخانه کابل میریزند.

قندهاری کابل ریشه: برگرفته از نام کوبها؟ سَرایو- معادل سانسکریت ودایی آن در کتاب ریگودا، در فهرست رودهای ریگودا (سانسکریت: سَپتهسندو؛ بهمعنای ‘هفترود’) است که در کنار این سه رود دیگر یاد شده: کوبها (همان رود کابل)، رَسا (همان رَنهای اوستایی) و کُرومو (درۀ کُرَم در مناطق قبیلهای فدرال پاکستان). هلمندی تاریخچهٔ تقسیمات کشوری از سال ۱۷۷۳ میلادی به بعد درست از زمانی که تیمورشاه کابل را پایتخت خود قرار داد، شاهزادگان ولایت را کم و بیش خودمختاری داده بودند. تقسیمات پیشین تقسیمات جدید (بعد از مارچ ۱۹۶۴) نام واحد نام مسئول نام واحد نام مسئول ولایت نایبالحکومه ولایت والی حکومت اعلی حاکمِ اعلی – – حکمرانی (یا حکومتِ کلان) حکمران (یا حاکمِ کلان) وُلُسوالی وُلُسوال حکومت حاکم محلی – – علاقهداری علاقهدار علاقهداری علاقهدار در سال ۱۹۷۰ افغانستان به ۲۶ ولایت، شش ولسوالی بزرگ (پشتو: لُوی ولسوالی)، ۱۷۵ ولسوالی و ۱۱۸ علاقهداری تقسیم شد.

دره پنجشیر از دربند تا پریان از نقطه نظر تقسیمات اداری دارای حکومت درجه سوم است که مرکز آن (رخه) میباشد و از خود دو علاقه داری دارد که مرکز یکی آن در دهکده (زنی) و مرکز دیگری در (اره) میباشد. هر ولایتی دارای چندین «ولسوالی» بود که به وسیله مسئولی به نام «ولسوال» اداره میشدند و ولسوالیها در برابر «والی» مسئولیت داشته و میبایست گزارش کار را به آنها میدادند، البته هر ولسوال امکان داشت چندین علاقهداری را نیز اداره کند. رودخانهها و آبشارهایی در سراسر ایران وجود دارند که میشود در تابستان به آنها رفت و خنک شد.

ولی در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۰۴ به عنوان یک ولایت جداگانه تشکیل شد. پس از روی کار آمدن حامد کرزی، وی به پاس مبارزات مردم پنجشیر این منطقه را که در گذشته یکی از ولسوالیهای ولایت کاپیسا بود در ۱۳ آوریل ۲۰۰۴ به ولایت تبدیل کرد. در سال ۲۰۰۴ دو ولایت دیگر نیز به نقشه افزوده شدند. تا قبل از سال ۱۳۴۳ خورشیدی/۱۹۶۴ میلادی بنام ولایت قَطَغَن نامیده میشده، که نامیاست تُرکی و معادل همان کُهندژ فارسی است.

با این شرایط قبل از ورود به الزامات مدیریت شرایط حال حاضر باید به علل و عوامل به وجود آورنده وضعیت موجود اشاره شود. مقدار نمک های محلول در آب زیرزمینی موجود در سنگ های آذرین و دگرگونی، به طور معمول کم است. ریشۀ احتمالی دیگر برای نام تگینآباد نام قراتگین، فرمانده سامانی است که بر امیر نصر سامانی شورید و در سال ۹۳۰ میلادی به بُست گریخت. استرابو (۲۷ ق.م.-۱۴ م.)، تاریخنگار دیگر یونان باستان، نام این مردمان را Hypasii خواندهاست.

اما به گفته گردشگران و توریستهایی که به این قاره سفر کردهاند سفر دریایی از طریق رود نیل یکی از هیجان انگیزترین سفرها بوده که میتوانید تجربهای متفاوت را برای خود رقم بزنید و از این قاره و جاذبههای خاص و بی نظیرش بازدید داشته باشید. این اقدام نماد تحول شهری در دوران حکومت ایلداگو بشمار میرود که البته در زمان طرح آن با مخالفتهای زیادی از سوی مدیران سیستمهای حمل و نقل شهری مواجه شد اما در نهایت در سال ۲۰۱۸ به مرحله اجرا درآمد.

بنا بر این گزارش، مسئولان وزارت نیرو و دست اندرکاران امور آب کشور، علت قطع آب رود هیرمند را کاهش بارش در منطقه عنوان کرده به گونهای که به گفته آنها آبریز حوزه رود هیرمند بهصورت کامل خشک شده و تأمین آب منطقه با مشکل مواجه شده است. پس از آن آریُ بَرزَن به امّید کمک یونانیها به سه سردار ایران، یعنی اَرته باذ و داتام و اُرونت همدست شده بر اردشیر دوم یاغی شد ولی اشخاص مذکور بزودی دریافتند که امیدشان بیجا بوده زیرا یونانیها نتوانستند کمکی مؤثر بکنند و دربار ایران آری بَرزَن و تمامی متحدین او را شکست داده قوای آنها را تار و مار ساخت مهرداد پسر آریُ بَرزَن که باید مهرداد دوّمش نامید به اشارهء اردشیر دوم هخامنشی دامی برای داتام گسترده خائنانه او را کشت بعد به پدرش خیانت کرده او را به اردشیر سوّم تسلیم کرد، پس از آن دیگر اطلاع مهمّی از این خانواده تا زمان اسکندر نداریم.

درعمق نزدیک سطح زمین این سایت، دیوارهای آجری با ملاط کشف و طبقه اول ساختمانی کاوش شد که با گچبری زینت یافته بود. از نقطه نظر نام میان (دریاچه شاه بار) و دریاچه که (شاه ماران آبی) در آن زندگانی داشت، قرابت نزدیک است تنها سمت آنرا اگر از بگرام بگیریم عوض (شمال غرب) شمال شرق می آید. کابُلی کاپیسا برگرفته از نام سانسکریت شهر باستانی کاپیسی (همان بگرام امروزی)، که توسط پانینی، زبانشناس هندی اهل گندهارا یاد شده. Ἀρεία/اَرِیا، آنطور که توسط آریان، تاریخنگار یونانی سدۀ دوم میلادی یاد شده؛ – Ἀρία/اَریا، آنطور که توسط استرابو و بطلمیوس یاد شده؛ – Arii/اَرِی، نام سرزمین هرات و باشندگان آن، آنطور که پلینی، نویسندۀ رومی سدۀ یکم میلادی آورده؛ – پس از یورش اسکندر مقدونی در سال ۳۳۰ پیش از میلاد به بعد: اسکندریه آریانِه (به یونانی: Αλεξάνδρεια, η Αρειανή/الکساندریا آریانه)/(به لاتین: Alexandria Areion/اسکندریه اَرِیون)، همان شهر هرات امروزی، این نام نباید با نام یونانی سرزمین باستانی آریانا اشتباه شود.

در منابع اولیۀ اسلامی: -کابُلِستان، نام سرزمینی در حوزۀ فوقانی رود کابل، که در منابع اولیۀ اسلامی بطور مبهم بعنوان سرزمینی بین بامیان در غرب و لغمان در شرق توصیف شدهاست. نَنگَرهاری نورستان نام نورستان توسط عبدالرحمنخان، امیر افغانستان، پس از تسخیر و اسلامیکردن اجباری سرزمینی که تا آنوقت توسط مسلمانان کافرستان نامیده میشد در سال ۱۸۹۶ میلادی، و بهمناسبت “آوردن نور به این سرزمین” بر آن نهاده شد. به یاد داشته باشید اگر با رودخانه ای سرو کار دارید که قسمت اعظم آب آن از طریق آب شدن برف ها تامین می شود ، گذر از آن در اول صبح بسیار آسان تر خواهد بود ، زیرا در طول روز و گرم تر شدن هوا ، حجم بیشتری از برف ها آب می شوند و حجم آب بسیار بیشتر خواهد شد.

4- زریه: از دهکده (سفید چهر) پایان تر دره فرعی است که به دره طول منتهی میگردد. 5- از پنجشیر سفلی، از علاقه (امرز) که ودد انگلیسی آنرا (مرز) یاد کرده، از دره های فرعی به طرف اندراب راه رفته و کوتل هائی هم دارد که عموماّ برف دارد ولی تنگ و دشوار گذار میباشند. ولایات اصلی: ولایت کابلولایت قندهارولایت هراتولایت مزارشریفولایت قطغن و بدخشان حکومتهای اعلی: حکومت اعلای مشرقیحکومت اعلای جنوبیحکومت اعلای فراه و چخانسورحکومت اعلای میمنه بعد از حکومت مشروطه و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۴۳ خورشیدی/۱۹۶۴ میلادی در دورهٔ سلطنت محمد ظاهرشاه (۱۹۳۳-۱۹۷۳)، افغانستان به ۲۶ ولایت تقسیم شده که هر کدام به دلیل اهمیت و چگونگی انکشاف آن به گروههای یک، دو و سه تقسیم گردیده بودند.

1- کوتل انجمن: از آخر دره پنجشیر، از (پریان) به حصه علیای دره انجمن و از آنجا به دره جرم بدخشان راه رفته است. به زبان اوستایی: هَرویوه/Harōiva، در یشت ۱۰٫۱۴ (یشت چهاردهم مِهریَشت) و وندیداد ۱٫۹ (فرگرد یکم وندیداد) از اوستا؛ – به زبان پارسی باستان: هَرَیوه/Haraiva، در سنگنوشتههای هخامنشی. از طرف نجرو هم به این دریاچه راه است. 6- شپتال: از مدخل دره، از حوالی گلبهار راهی به (کشن آباد) 21 میلی خنجان منتهی میشود. آب باران به رودخانهها و دریاچهها میریزد و بخشی از آن جذب زمین میشود.

این برنامهریزی از طرف دولت، به این خاطر است که طبق آمار به دست آمده در چند سال اخیر، تعداد آنها رو به افزایش است و این برای دانشمندان و محققان امیدوارکننده است. نباید فراموش کرد که خط تصویری مجموعهای از تصاویر نظاممند است که از یک سو تکرار شده باشند و از سوی دیگر در تکرارهای متعدد معنای خاصی از آنها استنباط و به عبارتی مفهومی را به بیننده برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید