بررسی جلوههای نمادین طبیعت در اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی

طبق این تعریف، حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه های طبیعی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات بوسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد. «آفرینشگر با الهامات خود کار میکند و به آنها ساختار و شکل بیرونی میدهد. همچنین رویا پارک آجودانیه اولین موزه خطای دید ایران است که به شما امکان میدهد در سرزمین رویاها سفر کنید. بیشترین فراوانی گروه تغذیهای پارهکننده در ایستگاه اول بوده و اختلاف معنیداری را با سایر ایستگاهها نشان میدهد (05/0≥P). گروه تغذیهای خراشدهنده در ایستگاه 1 و 4 نسبت به سایر ایستگاهها فراوانی بیشتری نشان داد.

این مشکل مولانا را بر آن میدارد تا تلاش کند نخست به وسیلة مثالهایی محسوس چگونگی به خطا افتادن، اشتباه کردن و فریب خوردن را نشان دهد و سپس با تحوّل و دگرگونی در بینش فرد، او را به جستجوی هستی در زیر خرابة نیستی هدایت کند. طرفین توافق می نمایند تا در چهارچوب معاهده­های بین­المللی، نسبت به ثبت حق بهره برداری از انرژی برق آبی رودخانه ارس برای دو کشور در سازمان های بین المللی و در صورت لزوم دفاع از این حق ، اقدامات لازم را به عمل آورند. ثانيا” بشرح صورت جلسه مورخ 18/2/1365 آب رودخانه زنگبار با توجه باراضي روستاها به سه قسمت تقسيم شده براي روستاهاي بالا دست پنج روز و روستاهاي مياني شش روز و روستاهاي پائين دست چهار و نيم روز پيش از گردش پانزده روز است . خواهانهاي بدوي نسبت به تصميم مذكور بعنوان اينكه برخلاف عرف و معمول چندصدساله محل و باعث ضرر خقابه براي روستاهاي بالادست و مياني است وموجب خشك شدن بعضي از محصولاتي است كه بفاصله كمتر از پانزرده روز نياز باب دارند اعتراض داشته اند كه چون صورتجلسه فوق براساس مواد 18 و19 قانون توزيع عادلانه آب مصوب اسفند1361 و آئين نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول و آئين نامه تشكيل هيئتهاي سه نفري و پنج نفري مصوب 27/4/63 و توسط هيئتهاي مذكور در ماده 19قانون مرقوم و آئين نامه هاي ياد شده تنظيم نگرديده موضوع تعيين ميزان آب مورد نياز قراء منتفي است و نماينده قسمت آبياري و آب مشروب ماكو در جلسه دادرسي مورخ 5/8/1365 و وكيل اداره مذكور در جلسه 23/1/1366 تنظيم صورتجلسه مزبور را بر اساس ماده 42 قانون توزيع عادلانه آب دانسته اند كه بصراحت قسمت اخير ماده مذكور در صورت ادامه اختلاف راجع به بهره برداري حل اختلاف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه وميزان برداشت و تقسيم مصرف آب با دادگاه مي باشد كه اقتضاء داشته دادگاه بتكلفي ماده ياد شده در زميه نحوه و ميزان بهره برداري واستفاده از آب روردخانه زنگبار رد سنوات قبل از صورت جلسه 18/3/1365 وسيله روستاهاي مندرج در صورتجلسه و عرف و معمول محل راجع به حقابه رسيدگي مقتضي معمول و احراز مي نمود آيا آب رودخانه زنكبار بين حقابه داران روستاهاي بالادست و مياني و پائين دست در گردش پانزده و نيم شبانه روز تقسيم واستفاده مي شده و تمامي آب را روستاهاي الا دست مذكور در شق (الف ) بند 2 صورتجلسه مدت 5 شبانه روز و روستاهاي مياني شق (ب ) بند مزبور در مدت شش شبانه روز و روستاهاي پائين دست مندرج در شق (ج ) بندمرقوم در مدت چهار و نيم شبانه روز در گردش پانزده ونيم شبانه روزاستفاده مي نموده اند يا آب به يك نسبت معيني در تمامي ايام براي سه دسته روستاهاي فوق استفاده مي شده است . در صورت عمل بنحو اخير ميزان حقابه هر دسته از روستاها بنحوي كه در قانون توزيع عادلانه آب خصوصا” تبصره يك ماده 18 آن پيش بيني شده است .

وكالت نامه و فتوكپي هائي پيوست دادخواست شده كه بكلاسه 65/580 ثبت وقت رسيدگي تعيين گرديده 0 نماينده خوانده در دادگاه بخلاصه اظهار داشته كم آبي در منطقه ماكو پيوسته مشكل اساسي است كه سازمان آب منطقه آذربايجان غربي باستناد ماده 42 قانون توزيع عادلانه آب وبامشورت مسئوليت محلي صورت مجلسي در خصوص تقسيم آب بين كشاورزان بالا دست و پائين دست وميانه تنظيم نموده و حق و حقوقي از كسي ضايع نشده است . نظر باينكه بشرح مندرجات بشرح مندرجات صورتجلسه معاينه محل مورخ 23/1/1366 به نقل از خواهانهاي بدوي سه بند سه دهانه در مسير رودخانه قره سو يكسال قبل از پيروزي انقلاب احداث شده كه آب دو دهانه وارد رودخانه ساري سو مي شودوآب يك دهانه آن برودخانه زنگبار مي ريزد و سد بند كه آب دو دهانه وارد رودخانه ساري سو مي شود و آب يك دهانه آن برودخانه زنگبار مي ريزد و سد بند مزبور در اجراء صورت جلسه مورخ 18/2/1365 ايجاد نگرديده و بندهاي 6و12 و20 فتوكپي نامه شماره 261353/4/1364 اداره ثبت اسناد واملاك شهرستان ماكو پيوست پرونده راجع به حقابه قريه گدار پلاك 102 اصلي و قريه خليج پلاك 91 اصلي و قريه قره باغ پلاك 46 اصلي بترتيب از آب قره سوي بازرگان و گدار و آب سياه چشمه بازرگان و چشمه بازرگان علاوه بر رودخانه زنكبار به معناي تعلق تمامي آب رودخانه زنگبار نميباشد آن قسمت از دادنامه شماره 16272/3/66 دادگاه حقوقي يك ماكو كه ناظر است بر بطلان دعوي خواهانها بدعوي خواسته الزام خوانده به عدم ممانعت از ريزش آب ساري سو به رودقره سوي بازرگان تازه كند برودخانه زنگبار نسبت بدو دهانه از نظر نتيجه صرفنظر از استدلال مخالفتي با قانون و موازين شرعي ندارددرخواست تجديدنظر عنوان شده از طرف تجديدنظرخواهان نسبت باين قسمت حكم بلخاظ عدم انطباق با ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو رد مي شود.

قانونی محسوب می شود و وزارت نیرو باید خسارت اعیانی را به مالک پرداخت کند اما اگر بعد از اعلام بستر توسط وزارت نیرو شخصی بستر رودخانه را تصرف و اقدام به احداث اعیانی نماید، هیچگونه خسارتی به او پرداخت نخواهد شد؛ استدلال مزبور کمی قابل تأمل به نظر می رسد؛ زیرا در پرداخت هرگونه خسارت اعیانی اولا احداث اعیانی باید قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب و به استناد تبصره چهار ماده دو قانون مزبور باشد؛ اما در بحث مالکیت بر رودخانه ادعای اشخاص قابل پذیرش نیست. خاصیت اسیدی آب به وسیله هیدورژن که در واقع عامل اسیدی آب است سنجیده می شود.

ماده۳ـ طرفین اعتبارات لازم برای طراحی و احداث نیروگاههای قره چیلر و مغری و تأسیسات آنها را تأمین می نمایند، به نحوی که هر طرف هزینه های احداث نیروگاه واقع در قلمرو خود را (قره چیلر ـ در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و مغری در قلمرو جمهوری ارمنستان) پرداخت نماید. با این حال، از جمله آنها می توان به قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 ،لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 ،قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ،قانون حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه های مرزی مصوب 1363 و ماده 690 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب 1375 اشاره کرد.

می توان از کرانه های این رودخانه و دامنه کوه های اورامان به عنوان مقصدی بهشت گونه برای علاقمندان به طبیعت نام برد، مقصدی جذاب با چشمه های فراوان، چراگاه های سرسبز و گونه هایی متفاوت از انواع گیاهان و جانوران زیبا. در روز انتقال محتضر به کنار رود مقدس (چرا که مرجح است هر فرد هندو در کنار رود مقدس به ویژه گنگ بمیرد.) خویشاوندان به ویژه زنان که حق خروج از خانه و مشایعت او را ندارند، بر سر و سینه زنان گرداگرد فرد بیمار یا محتضر قرار می گیرند، به طوری که بخشی از ایشان دست در دست یکدیگر فرد محتضر را در حلقه ی خود می گیرند و برخی دیگر خود را بر زمین می افکنند.

گذاشتن چرخ زیر آن به طوری که به راحتی بتوان آن را حرکت داد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. ماده 5 – طرفین متعاهدین متعهد می شوند جریان طبیعی آبهای موجود در رودخانه های محاذی و متوالی را ، طبق ترتیبات تقسیم مقرر در موافقتنامه حاضر تامین نمایند.

هر یک از دو طرف متعاهد متعهد می شوند ، از استفاده از رودخانه های محاذی و متوالی به مقاصدی که مغایر با مقررات موافقتنامه حاضر بوده و یا به منافع طرف متعاهد دیگر لطمه وارد می آورد احتراز نماید. را در آب خنک می گذاریم تا تازه بمانند. در مسیر دادرسی کمیسیون ماده 3 ،اگر حد بستر و حریم اعلام عمومی و قطعی نشده و در این حالت بستر و حریم مورد تصرف قرار گرفته باشد، شرکت آب منطقه ای باید ضمن ابلاغ موضوع به متصرف، برای رفع تجاوز با مقام قضایی محل جهت اخذ حکم توقف عملیات ساخت و ساز و تصرفات تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون ماده 3 مورد بحث مکاتبه نماید.

مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه گاوماهی کورا (Ponticola cyrius) در 15 کیلومتر از مسیر اصلی رودخانه¬ی تجن (محدوده سد شهید رجایی تا دوراهی تاکام) انجام شد. 1 ـ در قسمتهائی از مسیر مكنوگ كه به واسطه جزایر موجود به شاخه های متعدد تقسیم نشده است ، تالوگ رودخانه مرز میان سیام و هند و چین را تشكیل می دهد و در افریقا نیز كلمه (( تالوگ را بدون تعریف ضمن شایط مندرج در قرار دادهای مناطق تحت استعمار می بینیم . البته این رود همانقدر که زیبا و دوست داشتنی است، به دلیل ازدیاد جریان و خروش بالایش خطرناک نیز می باشد و شنا در آن به خصوص برای کودکان و افراد غیر حرفه ای بسیار خطرناک و مرگبار خواهد بود.

ب – رودخانه های متوالی که خط مرزی بین دو کشور را قطع می کنند. نحوه عبور و مرور اتباع دو کشور از مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و نحوه ورود تجهیزات و مصالح به منطقه فوق بر اساس مقرراتی خواهد بود که به منظور تسهیل عبور و مرور مرزی ایران و ارمنستان در منطقه یادشده نیروگاههای جریانی ارس، ظرف مدت دوماه (پس از تاریخ امضای این موافقتنامه) بین مقامات ذی ربط دو کشور به امضاء می رسد. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس مقدمه دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که از این پس طرفین نامیده می شود با تمایل به بهره برداری از انرژی برق آبی رودخانه مرزی ارس در محلهای قره چیلر و مغری، با توجه به مناسبات حسن همجواری موجود طرفین، به پیروی از تمایل متقابل به تحکیم و توسعه بیشتر همکاری اقتصادی و فنی و بر اساس اصول برابری، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام متقابل به منافع، در موارد زیر توافق نمودند.

در حل مسأله مذکور به نظر می رسد جهت آشتی و رفع تزاحم حقوق خصوصی و عمومی از آنجایی که سند مالکیت اشخاص مطابق ماده 22 قانون ثبت معتبر و برای مراجع قضایی و اداری لازم الاتباع است، شرکت های آب منطقه ای می توانند مطابق مدارک و اسناد ادعایی خویش، تقاضای ابطال اسناد مزبور را در مرجع قضایی صالح نموده و در صورت محکومیت، بر اساس لایحه قانونی نحوه تملک اراضی نسبت به تملک اراضی مزبور اقدام و پس از آن نسبت به اخذ سند مالکیت به نمایندگی دولت اقدام نمایند.

در این صورت نحوه اعمال و اجرای تخلیه و قلع اعیانی های موجود در بستر یا حریم رودخانه ها به این صورت است که شرکت های آب منطقه ای ابتدائاً طی اخطار به متصرف اعلام می نمایند که ظرف مدت تعیین شده نسبت به تخلیه و قلع اعیانی های احداثی اقدام و در غیر این صورت با اخذ دستور قضایی از دادستان و نظارت وی یا نماینده آن که همان ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی محل) هستند، شرکتهای مزبور جهت رفع تجاوز اقدام به قلع و قمع اعیانی های احداثی می نمایند.

اگر فرض اول یعنی اعمال تبصره چهار ماده دو را بپذیریم، حقوق مکتسبه اشخاص که مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 سند مالکیت گرفته اند چه می شود؟ به عبارت دیگر بر دادرسی آب در خصوص رودخانه ها چه اصولی حکم فرماست؟ با کارناوال همراه شوید تا بدانیم اگر در رودها زباله بریزیم چه سرانجامی خواهند داشت و اصلا این کار چه اشکالی دارد. آییننامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها و .. مصوب 1370 که در دیوان عدالت اداری ابطال شده است، برای اولین بار در ایران جهت رسیدگی به کارشناسی های اولیه به علت مهم و حساس بودن آن، تشکیل یک کمیسیون مرکب از دو کارشناس با تجربه فنی و یک کارشناس حقوقی را پیش بینی نموده است؛ در حال حاضر و در ماده 2 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و ..مصوب 1379 بستر و حریم تعیین شده باید به صورت مکتوب توسط شرکت آب منطقه ای به متقاضی اعلام و در مورد تعیین بستر و حریم سراسری، موضوع از طریق پخش اعلامیه های محلی با این مضمون به اطلاع اشخاص ذینفع رسانده شود که حدود بستر و حریم رودخانه مدنظر تعیین گردیده تا در صورت اعتراض متقاضی، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

واژه بستر رودخانه اولین بار در ماده دو قانون مشارالیه مورد انشای قانونگذار قرار گرفت. موتور برق اين سد در 14 کيلومتري شمال پل اينترنشنال ،که دو شهر “فوز دو ايگواکو” برزيل و “سوداد دل استي” پاراگوئه را به هم متصل مي سازد قرار دارد. همچنین تعداد جوامع گیاهی این جنگلها دو برابر گروه قبلی است (57 جامعه گیاهی). معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای خراسان شمالی، همچنین تشکیل کارگروه احیای رودخانه اترک با دبیری سازمان محیطزیست استان، تهیه و تنظیم سند سازگاری با کم آبی استان با تأکید بر حفظ کمیت و کیفیت آب رودخانهها، انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک با عنوان محیطزیست و آب با اداره کل حفاظت محیطزیست، تشکیل کارگروه نظام نامه مدیریت کیفیت منابع آب، راهاندازی گروه گشت و بازرسی کیفی منابع آب و صدور اخطاریه به متخلفان، راهاندازی تعداد 8 گروه گشت و بازرسی برای پایش روزانه رودخانهها و حضور مستمر در محدوده رودخانهها، شناسایی متخلفان و توقف ابلاغ اخطاریه به متصرفان و پیگیری آزادسازی اراضی بستر رودخانهها، آزادسازی بیش از 100 هکتار از اراضی بستر رودخانههای اترک در چندین سال و پیگیری و گرفتن سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه برای جلوگیری از سودجویان را از اقدامات مهم استان برای ممانعت از ورود فاضلابهای شهری و صنعتی و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه اترک برمیشمرد.

رژیم این رودخانه ها تحت تأثیر ریزش توأم برف نواحی کوهستانی و باران مناطق کمارتفاع قرار دارد و در مقایسه با رودخانه های گروه الف، از توزیع فصلی یکنواختتری برخوردارند. به مناطقی از زمین که آب در داخل دریا و دریاچه قرار دارد و هیچ خروجی به سمت اقیانوسها ندارد حوضه آبریز بسته میگویند. چلنگدار از شمال به روستای ورده، از جنوب به کوه سربلند کردان، از شرق به روستای سیاه کلان و از غرب به دو راهی آغشت – برغان و اراضی باغبان کلا محدود میشود. آب از دو بعد بهداشتی واقتصادی حائز اهمیت است.

دیدگاهتان را بنویسید