ارزيابي نقش بارش در بازيابي خشکسالي جريان رودخانه در حوضه کرخه

در منطقۀ جنوب ایران شبکۀ پیچیدهای از راههای ارتباطی وجود دارد که نقطهبهنقطۀ این سرزمین را همانند شریانهای بدن به یکدیگر متصل میکند. طایفۀ جاوید از شمال به منطقۀ رستم و بویراحمد، از جنوب به منطقۀ دشمنزیاری، از مشرق به شهرستان سپیدان و از مغرب به دهستان بکش متصل است. روایت قومی متداول آنها حاکی از این است که از بازماندگان رستم قهرمان ایران هستند. شهر آنها در نزدیکی شهر کوروش در خجند واقع بود.

در این دوره، انگلیسیها تلاش خود را برای رساندن سریع و ارزانِ کالاهای تجاری از بوشهر به مهمترین شهر پسکرانهای خلیجفارس، یعنی شیراز، انجام میدادند (وثوقی، 1384: 388). کالاها در بیشتر مواقع از راه شیراز به مناطق داخلی ایران منتقل میشد. در این دوره، بوشهر در جایگاه مرکز تجاری و بارانداز کالاها اهمیت فراوانی داشت. ملکم در گزارش سفر سوم خود به تهران، دربارۀ این حادثه مینویسد: «آنچه افراد از ساکنان کوههایی که از آن عبور کردیم، دیدند آنها را بر آن داشت تا داستانهای شگفتآوری که ما راجع به طایفۀ ممسنی، طایفهای که بر خود میبالد که اسم و راه و رسم خود را از زمان اسکندر کبیر تاکنون دستنخورده حفظ کرده است، با ویژگیهایی که به آنها گفته بودیم، باور کنند» (ملکم، 1380: 42). این گونه که ملکم بیان میکند، ممسنیها تا دو قرن پیش خاطرۀ جنگ با اسکندر را به یاد داشتهاند.

حسینی فسایی دربارۀ محدودۀ جغرافیایی و تیرههای این طایفه مینویسد: «بیشتر ناحیۀ بکش گرمسیر است. مرز کوچ این طایفه در فصل زمستان، ناحیۀ گرمسیر ماهورمیلاتی بوده است و در تابستان تا مناطق بیضاء، بنو، اردکان و همایجان چراگاه داشتهاند؛ اما در اواخر زمان قاجار، به علت زندگی یکجانشینی، به مناطق ذکرشده منحصر شده است. این شهرستان ازجمله شهرستانهای فارس است که تا سال 1325ش/1946م، بخشی از شهرستان کازرون فارس محسوب میشد و مرکز آن قصبۀ فهلیان علیا بود؛ اما پس از سال 1342ش/1963م، به فرمانداری ممسنی ارتقاء یافت و نورآباد با بافتی نوین در حکم مرکز فرمانداری انتخاب شد. چنين تلفاتي به عنوان يک منبع بزرگ تغذيه آب زيرزميني و قنات ها در مناطق خشک نيز محسوب مي شوند.

آب این رودخانه ها که از باران و برف تأمین میگردد، عمدتاً در فصل بهار جریان دارد و در تابستانها از حجم آن به میزان قابل توجهی کاسته میشود. اگر جریان مهاجرت نژاد زند را در نظر بگیریم که از شمال خاور به جنوب باختر بوده، مثلاً از آسیای میانه به خلیجفارس آمدهاند، پس محتمل است که بخشی از ممسنیها به این مهاجرت عمومی پیوسته باشند، و در همان حال بدنۀ اصلی قوم در چراگاههای پیشین باقی مانده و یا پشت دیوار شهرهای این ناحیه سکنی گزیدهاند» (دوبد، 1385: ۱۷۱).

ارواح که بهطور مداوم در بطن­ها جریان دارند، ممکن است با فشار این دریچهها را بازکرده، درنتیجه برخی از ارواح حیوانی که در بطن­های تحتفشار قرار دارند، از طریق این دریچه­ها رهاشده، با استفاده از ابزار توخالی، یعنی اعصاب پرشده از روح، در عضلات جریان یابند. در تلاسپید نهر آبی است که از میان کشتزارهای برنج میگذرد. از طرف دیگر در مقابل سیاست تعرضی تیگران پادشاه ارمنستان در صلاح خود هم نمیدید، که به مهرداد کمک کند – انتهی. منطقۀ ممسنی بهلحاظ ایلی، از شمال با لرهای بویراحمد علیا و قلمرو ترکنشینهای قشقایی و از مغرب به لرهای باوی کهگیلویه ختم میشود.

کریمی دربارۀ مرزهای منطقۀ ممسنی در دورۀ قاجار میگوید: «در زمان قاجار مرز ممسنی از یک طرف کُهمره سرخی نزدیک به شیراز، از طرف دیگر کُنارتخته، بیبیحکیمه، باباکلان، سَرگچینه، بویراحمد و از طرف دیگر تا هُمایجان، رودبال و کُمهرکاکان کشیده شده بود» (مصاحبه شماره یک)؛ بنابراین براساس آنچه گفته شد، شهرستان ممسنی فعلی از مناطق تاریخی انبوران و شولستان برآمده است. او دربارۀ ممسنیهای بلوچ و براهویی و پیوند نژادی آنها با اقوام ممسنی فارس مینویسد: «شایان ذکر است شاخههایی از ممسنی در استان سیستان و در تپههای لرستان در شمال غربی شیراز ساکناند. آنها به اصل و نسب باستانی خود بسیار افتخار میکنند.

بهتر است که بدانید این جانوران دارای دندان های بسیار قدرتمند و نیرومند و هم چنین فک قوی هستند و به راحتی می توانند یک طعمه را شکار کنند. «این مسیر، بسیار سخت و صعب و تمام رو به فراز باید رفت. البته هنوز هم زیبایی منحصر بفردی دارد؛ که هر ساله پذیرا مسافران زیادی از تمام نقاط ایران میباشد! بعید نیست که یکی بازماندۀ دیگری باشد؛ زیرا میدانیم که جابهجایی تمام یک قبیله از ناحیهای به ناحیۀ دیگر در شرق امری متداول است» (موریه، 1386: ۴۷).

ایستادگی کردند. هرچند مسافت زیادی میان قوم بالا و طایفۀ ممسنی مورد نظر ما وجود دارد، هیچ بعید نیست ممسنیهای فعلی در زمانهای دور جزئی از این قوم بودهاند. بامیانی بامیان بخاطر چشمانداز زیبای آن و وجود دو تندیس عظیم بودا از ارزش خاصی برخوردار بودهاست. که پشت سپاهند و زیبای گاه.فردوسی. تعبیر خواب نهنگ در رودخانه ، معنی دیدن نهنگ در رودخانه در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

با توجه به نزدیک بودن فاصله میان بندر بابلسر و منطقه طرح از اطلاعات جمع آوری شده در بندر بابلسر جهت پیش بینی مشخصات موج استفاده شده است. جیمز موریه (James Justian Morier)، عضو هیئتهای سیاسی انگلیس و وزیر مختار بعدی آن کشور در دربار فتحعلیشاه قاجار، اطلاعات درخور توجهی دربارۀ ممسنیها جمعآوری کرده است. او دربارۀ ایل ممسنی میگوید: «تلاسپید، اولین دهکدۀ ممسنی است که ما وارد آن شدیم. همین اثر، دربارۀ حدود و ثغور طایفۀ جاوید مینویسد: «جاوید از دهستانهای پنجگانۀ فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون است» (رزمآرا، 1330: 7/58). در زمان قاجار، مرزهای جغرافیایی منطقۀ جاوید وسعت چشمگیری داشته است؛ به گونهای که برخی از مناطق ذکرشده در حوزۀ جغرافیایی این منطقه، مانند برمفیروز که منطقۀ وسیعی از کوههای شهرستان سپیدان و کمهرکاکان است و همچنین مناطق همایجان و رودبال تا سرناباد و گلیله، اکنون در حوزۀ شهرستان سپیدان قرار دارند.

از دیگر امکانات موجود در کلوپ ماهیگیری بام لند تهران می توان به 32 جایگاه ماهیگیری، آموزش اولیه ماهیگیری به همراه فیلم های آموزشی، سرویس کیترینگ و همچنین پذیرایی با انواع نوشیدنی های گرم و سرد اشاره کرد. بوستان نهج البلاغه از امکانات دیگری همچون آمفی تئاتر، سینما روباز، پیست دوچرخه سواری، آلاچیق، مسجد، سرویس بهداشتی و رستوران نیز برخوردار می باشد. پل سر نزديك سيصد متر طول و يكصد متر ارتفاع دارد و يكي از بزرگترين پلهاي استان محسوب ميشود. از رودخانه های مرزی ایران در شمال شرق کشور محسوب می شود.

4- استفاده ی زیاد و بیش از اندازه از آب های زیرزمینی باعث رخ دادن چه اتفاقی می شود؟ نتايج بررسي بهبود خشک سالي جريان رودخانه براي دوره خشک شاخص 2013-2008 با سناريوهاي مختلف افزايش بارش نشان مي دهد در زيرحوضه هاي گاماسياب، قره سو و کل حوضه کرخه براي بهبود خشک سالي جريان رودخانه در جريان هاي بيشينه بايد بارش بيشتر از ميانگين بلند مدت رخ دهد و نياز به بارش هاي حدي مي باشد. درازی آن از توکل باد علیای ناحیۀ دشمنزیاری ممسنی تا دِه توت ناحیۀ رستم ممسنی، 26فرسخ و پهنای آن از اسفیان ناحیۀ رستم تا چمگل ناحیۀ بکش، 16فرسخ است.

ایل ممسنی از چهار طایفۀ جاوید، بکش، دشمن زیاری و رستم تشکیل شده است. موریه در دومین سفر خود به تهران که از مسیر بوشهر به شیراز صورت گرفت، شاهد نبرد ممسنیها با سربازان قاجار بود. در دورۀ قاجار راه شاهی، دومین مسیر پررفتوآمد و همچنین کوتاهترین و اصلیترین مسیر ارتباطی بوشهر به شیراز بود (کرزن، 1373: 1/85). درحقیقت، تمام کالاهایی که از اقیانوس هند و بازارهای مجاور آن خریداری میشد، از راه جادۀ زمینی به شیراز حمل میشد. اهمیت و موقعیت استراتژیک بوشهر در دورۀ قاجار و گذشتن مسیر ارتباطی بوشهر به تهران از خاک ایالت فارس، بیش از همه بر اهمیت این ایالت افزوده بود.

براساس آنچه گفته شد، قلمرو ایل ممسنی گستردهتر بوده و در دورۀ قاجار علاوهبر ممسنی فعلی، بخشهایی از قلمرو سپیدان، بویراحمد، کهگیلویه، بوشهر، کازرون و کُهمره را شامل بوده است. » مي گفتند « ترك من » يعني من تركم و نيز گفته شده است كه لفظ تركمن براي تمايز آنها از تركها به آنها داده شده است كه نخست « ترك مانند » بوده و در اثر كاربرد در طي زمان و به مرور « تركمن » تغيير شكل يافته است. ممسنیها همیشه به خاطر گردنکشی مشهور بودهاند و تا گذشتۀ نه چندان دور، مسافرت از منطقۀ آنها امکانپذیر نبود.

اهمیت هریک از این راهها به وضع ویژۀ سیاسینظامی و عوامل مختلف دیگر بستگی دارد. ماهی گیری در بخشهای مختلف این رودخانه آزاد است. تفریحات کیش از بخشهای جدانشدنی سفر به این جزیره است و در این سفر حداقل یکی از تفریحات این جزیره بهخصوص تفریحات آبی آن را امتحان کنید و تجربه هیجان و آدرنالین را از دست ندهید. از مسیری فرعی که از روستاهای ویسر و دلسم شروع میشود. در این دهکده برج چهارگوشی که دارای سوراخهای دیدهبانی است، بر بالای تپهای قرار دارد و اطراف آن را خانهها احاطه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید