آشنایی با کشورها (19) : پاکستان

شما میتوانید در خیابانها قدم بزنید و با چنارهای تنومند و کهنسال، تاریخ این دیار را ورق بزنید. در کنار این قلعه می تونید به دیدن قلعه گازار هم که آب انبار های دیدن دارد نیز بروید. سرزمین پنت است در کنار دریای سیاه. بعد بطرف دریای سیاه رفت و باز اثری از مهرداد نیافت. در این حال تصمیم کرد بطرف دریای خزر برود، ولیکن، در عرض راه دید، که باید با مارها جنگ کند و خسارت زیادی هم از مردمان کوهستانی گرجستان به او رسید.

1) نام قدیم دریای سیاه یا بحر اسود. مهرداد چون از اثر زهر چیزی احساس نکرد گردشی بسیار کرد تا مگر کمکی به زهر کند، این اقدام هم مفید نیفتاد و در این حال او به یکی از صاحب منصبان خود که گالی بود و بی توئی توس نام داشت، رجوع کرد و از او خواستار شد که آخرین خدمت را به او کرده نابودش سازد، تا نقشهء دشمنانش عقیم بماند (یعنی دشمنانش وجد و شعف بدست آوردن او را نداشته باشند) صاحب منصب مزبور از خواهش مهرداد در اندوه شد، ولی بالاخره نتوانست تمنای او را ردّ کند و شمشیر خود را کشیده در دل مهرداد فروبرد.

مهرداد در این وقت بواسطهء مرضی نتوانست کاری کند و شورشیان او را محاصره کردند او در ابتداء خواست داخل مذاکره شده جان خود را نجات دهد، ولی پسرش راضی نشد. پس از آن او فرناک را در بوسفور کِمرّی که در کنار بوغاز کرچ کنونی واقع بود به سمت پادشاه کوچکی شناخت و لشکر خود را برداشته بسوریه رفت. همهء این ثروتها بی جنگ از آن ما خواهد بود. آیا نمیگویند هان نی بال در مدت 16 سال در ایطالیا فاتح بشمار می آمد و اگر متوقف گشت نه از نیروی رومیها بود، بل از رقابت و حسد درونی مردمان قرطاجنه، مردمان گالی، که آن طرف آلپ سکنی دارند، داخل ایطالیا گردیده در آنجا شهرهای عمده و نیرومند را تصاحب کردند.

این نقشه بقدری عجیب و متهورانه بود، که همینکه افشاء شد، باعث بهت و تشویش سربازان او گردید، زیرا هیچ نمیتوانستند تصور کنند، که او در اینکار بهره مند گردد. بالاخره موقعی رسید، که وضع مهرداد کام یأس آور گردید، و او تصمیم کرد که با زهر به حیات خود خاتمه دهد تا بدست دشمنانش نیفتد، بر اثر این تصمیم زهری را، که از زمان شکست آخریش با خود داشت در کاسه ای ریخت و حاضر شد که آن را بیاشامد ولی در این وقت دو دختر او مهرداد و نساتامان که یکی از آنها نامزد پادشاه مصر بود و دیگری نامزد پادشاه قبرس نزد پدر آمده اصرار کردند که با پدرشان بمیرند، تا در تحت اختیار مطلق برادر واقع نشوند مهرداد راضی شد و آنها از کاسهء زهر آشامیدند و درگذشتند بعد مهرداد از همان کاسه آشامید ولی زهر اثر نکرد، زیرا از دیرگاهی از ترس اینکه او را مسموم کنند زهر میخورد تا طبیعتش را به زهر عادت دهد.

بزودی این حال سربازان او به یأسی شدید و پس از آن بشورش مبدل گردیده فرناک پسر مهرداد از موقع استفاده کرده در رأس شورشیان قرار گرفت و بر پدر یاغی شد. در نتیجه قانون راهنمایی و رانندگی در جاهایی که نیاز به توجه دارد، مانند علامتهای راهنمایی و رانندگی آن را به کار میگیرند؛ اما اتاقهای خواب بهتر است که در آن رنگهای آرام بخش اعصاب مثل رنگ بنفش به کار گرفته شود. عمیقترین و طولانی بخش کتاب، بخش پایانی آن با عنوان«شطح فلسفی» است که ذهن نقّاد و سرشار از معرفت، روشنایی اندیشه، صداقت و عشق او را به حقایقی که انبیاء الهی با رنج و مشقّت به ناآگاهان زمان آموختند، بر مخاطب آشکار میگردد.

از طرفی آب، درمان­بخش است و موجب شفای بیماران میگردد. برای سفر به سد لنیان بهتر است جوری برنامه بریزید که نیازی به شب ماندن نباشد چون چادر زدن اینجا کمی خطرناک است و احتمال وجود حیواناتی مثل گراز وجود دارد. در این وقت مهرداد یک پیرمرد بقاعده بود ولی بر عکس دیگران هرقدر سنش بالا میرفت، گوئی بر جدّ و همت او میافزود، زیرا با سالخوردگی، که داشت، ذرّه ای از پای نمی نشست و همواره نقشه های بزرگ برای طرف شدن با رومیها میکشید، از جمله آنکه لشکری مرکب از 36000 نفر سکائی بترتیب لژیونهای رومی تشکیل کرد (معلمین و مشاقان این سپاه رومیها فراری بودند) و بعد بحریه ای هم ترتیب داده درصدد بر آمد، که از راه اروپای شرقی و جنوب شرقی و آلپ های یولیانی بنفس ایطالیا حمله برد.

آغاز پاریس به عنوان یک اجتماع در جزیره ماهیگیری و بندر تجاری در میانه های رودخانه سن بود. مهمترین آن امکنه عبارت است: 1 – قیروان قدیم، برنیکه، آسنیون، آپولونیا و پتولمایس و این پنج شهر در خطّهء برقه واقع بود. مهرداد ششم اولاد بسیار داشته و اسامی نوزده نفر آنها معلوم است: آریارات پادشاه کاپادوکیه، ارتافرن ماخارِس پادشاه بوسفور قریم، فَرناک که دست نشاندهء رومیها گردید. از دختران اسامی اینها ذکر شده: آثِناایس. اگر پافلاگونیه، کاپادوکیه یا پنت و بی تی نیه و یا ارمنستان بالا و پائین را در نظر گیرید، خواهید دید، که نه اسکندر توانست خللی به اینها وارد آرد، نه هیچکدام از جانشینان او، اما سکاها، دو پادشاهی که قبل از من بودند، یعنی داریوش و فیلیپ، خواستند داخل مملکت آنها شوند، و با زحمت بسیار توانستند از آنجا بیرون روند، و چنین مردمی امروز در مقابل رومیها قویترین کمک منند.

اگر دنبال جاهای دنج و آرام میگردید، میتوانید به روستای هندخاله هم بروید. برای شما کافی است، که از دنبال من بیائید و فکر کنید، که لشکری نیرومند با سرداری، که بی کمک حتّی یکنفر سرباز کاپادوکیه را پس از کشتن پادشاهش به اطاعت درآورد و اوّل شخصی بود که پُنت و سکائیه را مسخّر داشت، چه کارها تواند کرد. میرسد آیا میتوانیم با نژاد این دستهء درهم و برهم خارجیها مقایسه کنیم و اگر ملتم را با رومیها بسنجم می بینم، که نه فقط با آنها مساوی است، بل در مقابل خود مقدونیها پا فشرد، مللی که در اطاعت منند، هیچکدام یک دفعه هم مطیع خارجی نشده اند، هیچکدام تبعهء شاهی نبوده اند، که از خودش بیرون نیامده باشد.

روستاهای اطراف تهران میتوانند مقصدهایی مناسب و متفاوت برای تهرانیها باشند تا در سفری یک روزه به مناطقی بکر و کمتر شناخته شده نفسی چاق کرده و چند ساعتی از شلوغی تهران فاصله بگیرند و برای یک هفته کاری جدید تجدید قوا کنند. یک پسر بچه عکسی یادگاری را در کنار یک ماهی خاردار غول آسا گرفته است، آن هم در ساحل رود تونلی ساپ در نزدیکی پنومپن کامبوج. در یکی از ساختمانها که کمی از محل رفت و آمد عمومی دور است، حدود 6 میلیون گونه گیاهی خشک شده، نگهداری و روی آنها تحقیق میشود.

و آن را در کتب اسلامی بحر بنطس نامند، و نام دولت پنت از همین لفظ ماخوذ است. فارناس دوباره وحدت حکومت آن ناحیت را تجدید کرد ولی سزار قیصر روم او را مغلوب ساخت و ملک وی در قلمرو امپراطوری روم درآمد (47 م.) و پس از حوادث گوناگون در عصر قسطنطین آن سرزمین به دو ایالت هلن پنت(7)و پنت پلمنیاک(8) تقسیم گردید. سرزمین وی به امر سنای روم در میان چهار والی رومی تقسیم شد. او میدید، که اهالی آسیای صغیر از روم متنفّرند و باطناً طرفدار پادشاهی که روم را به مبارزه میطلبد. دربارهء مهرداد ششم باید گفت که تبعه اش او را بسیار دوست داشتند زیرا اهالی آسیای صغیر او را از اعقاب داریوش بزرگ میدانستند و وقتی آنها تبعهء این شاه بودند، یونانی های اروپا و آسیای صغیر نیز به او میگرویدند زیرا خون مقدونی و یونانی هم در عروقش جاری بود و بعلاوه زبان یونانی را دوست میداشت.

جغرافیون قدیم یونان این اسم را که بمعنی پنج شهر است به امکنهء بسیار میدادند. شهری که عمر توسعه آن نهایتا 70 سال است. متاسفانه در سال ۱۳۵۷ و در دوران انقلاب اسلامی، این کاروانسرا دچار آتش سوزی شد. رودخانه ارس در سال ۱۸۱۳ میلادی در پی عهدنامه ترکمنچای به عنوان مرز ایران و امپراطوری روسیه برگزیده شد و تمامی مناطق شمال این رود از ایران جدا و به خاک روسیه افزوده شد.

آب نمکدار گرما داده میشود و بخار شده و قطرات آب از نمک جدا میشود. بیداری قهرمان درون و ترک سلطنت میشود. اتمسفر(، سطح و درون زمین که به صورت جامد، مایع و بخار می باشند، آب کره گفته می شود. در این وقت باید فکر کرد و یافت، که امیدها و وسایل امتداد جنگ در چیست اما من از بهره مندی خودمان مطمئن هستم ولی بشرط اینکه، دارای جرئت باشیم شما بقدر من میدانید، که رومیهائی که در بی تی نیه آکوی لیوس و در کاپادوکیه مالتی نوس را شکست دادند غیر مغلوب نیستند، اگر در میان شما کسانی باشند، که از تجربیات خودشان کمتر متأثر میشوند تا از آزمایشهای دیگران، باید در نظر گیرند، که آیا پیروس پادشاه اپیر فقط با پنجهزار نفر مقدونی در سه جدال رومیها را مغلوب نساخت.

اگر به گل بابونه علاقهمند هستید حتماً سفرتان را طوری برنامه ریزی کنید که در فصل بهار یا اوایل تابستان به جنگل فندقلو برسید؛ چون در این زمان جنگل پر از گلهای بابونه می شود. 13- قورباغه ها در کجا تخم ریزی می کنند ؟ در این مقاله، با انجام مطالعات گونهشناسی مقایسهای مجموعه سفالهای به دست آمده از کاوش محوطه دزک، به وجوه مشترک و تشابهات موجود بین فرمها، تکنیک ساخت و تزئین سفالهای این محوطه با سنت های سفالی دشت خوزستان، جلگه فارس، زاگرس مرکزی و دیگر مناطق هم زمان، به میزان برهمکنشهای فرهنگی این دوره پرداخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید